قلم در سوگ اهل قلم : نوشته نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

        اینبار قلم در سوگ یکتن از ژور نا لیستان و شاعرپر قر یحه ؛عزا دار مینگارد که وی مر حوم داکتر حنیف بکتاژ است که در اثر مریضی که عاید حال شان بود داعی اجل را لبیک گفت و به رحمت حق پیو ست ( انا لله و انا الیه را جعون).

قا طبه از نو یسنده گان ؛ شا عران و ژو رنا لیستان ما با مر حوم داکتر حنیف بکتاژ معرفت داشتند و آثار نثری و نظمی شانرا مطا لعه نموده اند که اکثرا درد ها و آلام ملت و مردم در آن باز تاب یا فته و ظریفانه  و با احساس عالی بیان گردیده که خود بیانگر قریحه عالیست که پروردگار به ایشان ارزانی کرده بود.  نبود مرحوم داکتر حنیف بکتاژ در ردهء قلم بدستان بیشتر محسوس میشود زیرا ایشان نگارنده چیره دستی بودند که با همه دوستان و اهل قلم روابط حسنه و همکاری شریفانه داشتند.
تسلیت قلبی خویش را به محتر مه خانم مینه بکتاژ نطاق ورزیده و همکار ما در تلویزیون ملی افغانستان، و باز مانده گان شان  ابراز نموده و درین اندوه خویشرا شریک شما میخوان و صبر جمیل از بار گاه خداوند منان برای شما و اجر جزیل برای مر حومی استدعا میدارم روح اش شاد و یادش همیشه باد.