کفن کش: نوشته نذیر ظفر 2012/08/10 ورجینیا – امریکا

باد   صـــــــــــبا در وطنم میبرد

جانب گــــــــــــــــلها سخنم میبرد

خشک شود پنجه گلـــــــچین باغ

  نگهـــــت  گل از چمــنم  میبرد

اجنبی در ظلمــــــــــت شب آمده

ثـــــــــــروت بــــــاغ عدنم میبرد

یوســـــــفم آواره ز اخوان شـــدم

 از تن مـــــــــــن   پیر هنم میبرد

ضعف چنان کرده مرا بی ثبات

موج سرشــــــــــــــکم بدنم  میبرد

چیزی نمانده ظــــــــــــفرا در تنم

دشمن ظا لم کـــــــــــــــــفنم میبرد