غم بسیار : نوشته نذ یر ظفر 12/10/13

گر تو گویـــی غم بسیار ندارم ؟ دارم

غم دنـــــــیا و غم یـــــار  ندارم؟ دارم

از وطن بیــکس و آواره نگشتم ؟گشتم

گــله   ازظلم  تبـــــهکار  ندارم؟ دارم

قتل و کشتار به هر کو چه ندیدم؟ دیدم

نفرت از دیدن اشـــــرار ندارم ؟ دارم

مال مردم همـه تاراج نگردید ؟ گردید

شکوه   از دشمن دالخوار ندارم ؟ دارم

طالبان مـــــــــثل ددو حش نیامد  ؟ آمد

 وحشت ازدیدن سنگسار ندارم  ؟ دارم

زن به زیر ســتم دره نه غلطید   ؟غلطید

دلی خونین من ازیـــن کار ندارم  ؟ دارم

جنگــــــسالار؛ جفا پیشه  نگردید ؟ گردید

قصــــه ها زآن همه رفتار ندارم؟  دارم

زین همه درد و تـــعب رنج ندیدم؟ دیدم

(ظـــفرا)  مـــــــن دل افگار ندارم دارم