جدا از روی دلدارم شب عید

ز گردون گله ها دارم شب عید

بعیدم در سفر از حسن آن مه

بدون یارو غـــمخوارم شب عید

بود نقل ام درین شب نقل یاران

سر خود من به گفــتارم شب عید

نمایم  چون تـــــــــــسلیء دل خود

به عکسش بوسه میدارم شب عید

طواف کعــــــــــبهء رویش نمایم

اگر آیــــــــد به دیـدارم شب عید

شب عید هرکه با یـــــــارش بخندد

ولی من اشـــک میبارم شب عید