غربت پیری : نذیر ظفر

 

یار ما را از نـــــــظر انداخته

مثل عاصی در ســـقر انداخته

خوب میداند ز احـــــــوال دلم

خویشتن را بی خـــــبر انداخته

با همه  رفـــــــتار عا لی میکند

دردل زارم شــــــــرر انداخته

غمشریکی میکـــــند با دیگران

شیوه و لطـــــــف دگر انداخته

کی صدای ما بگوشش میرسد

خویشرا از مـــکر کر انداخته

عیب ما جز غربـت پیری نبود

قطع یاری  با ظــــــفر انداخته