” ناسازی زمانه ” : اثر – عنایت الله سادات

نمیدانم چرا با ما نمیسازد ، زمانه ؟     مگرظالم پسند است، تا القیامه؟

فسون گردش کند در چرخ گردون        ولی ایستد درینجا ، با صد بهانه

زهر کنج و کنار ، سیل حریصان          بگیرند با حیله ها ، مارا نشانه

چرا از خاک ما سازند گذرگاه ؟          برای هر قاتل و دزد شبانه

چو مجنون آواره شد مردم ما          به جرم عشق میهن ، از آشیانه

چرا ؟  فرماندۀ این خاک کردند       یکی گمراه سابق ، از میانه

همه  نالند ازین رنج آفرین ها        بخواهند داد خود ، نباشد ناشیانه

چو گفتم مدعا ، آرم دلیل اش      تو بشنو ! غمنامه ها ازهر کرانه

   خدایا ! بس کن رنج و عذابت     بفرما !  تا به ما سازد زمانه

                      کالیفورنیا –  اکتوبر 2012