آوای یتیم : نو شته نذیر ظفر 12/01/12 لویزیانا

 

کجاست  مـــــــــقبر بابای من ؛ نمیدانم

کی کشته سرور و آغـــــای من؛ نمیدانم

ز مــادرم چو بــپرســــیدم از مزار پـدر

بگریه گفت : به هـــمرای مـن ؛ نمیدانم

چگونه و به کجا گشته است شهیدء فقید

ز وقت و مسکن و از جای؛ من نمیدانم

زمان کودکی ام بردنش به نیـــمهء شب

کی آتـــــشی زده دنـــــیا ی من نمیدانم

نشان ء لوح مــــــزاری از او نمی یابم

به عرش رفــته مسیحای من ؛ نمیدانم

شبی که خواب پــــدر عا شقانه میبینم

حدودء سوزش غمـــهای من ؛ نمیدانم

به شهر، قاضی و قاتل برادراند. (ظفر)

کی گـــوش میـــکند آوای من ؛ نمیدانم