خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

  درین نوشته به دو مطلب اساسی اشاره میشود که هردو به سکوت  معنی داروخوشباوری غیر قابل باور شخص رئیس جمهور در برابر تحولات وقضایای نا گوار کشور  ارتباط دارد یکی خروج پنج ملیارد دالر از کابل بانک وثبوت 900 ملیون اختلاس ودزدی ودیگری خوشباوری رئیس جمهور نسبت به آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014 ویا بعد از خروج نیرو های رزمی ناتو از کشور چون این دو مسئله شگفت وبی باوری ناظران اوضاع آشفته وپیچیدۀ افغانستان را در پی داشته .لذا ضروری میدانم  تا نویسندگان وتحلیل گران اوضاع با درایت ودلسوزی چهل اوصاف قضیه را در آورند که چرا در برابر این اختلاسهای بزرگ و  وحشتناک حرکتهای نمایشی بی نتیجه صورت میگیرد  وهم رئیس جمهور بدون ابراز هیچ دلیل از پیش آمد هر اوضاع  در نبود جامعه جهانی استقبال میکند؟

نخست سرقت های پیشرفته وپیچیده در کابل بانک: تحقیقات أخیر موسسه تحقیقاتی کارل بیانگر این واقعیت است که  احیای یک شعبه بانکی زیر نام کابل بانک یک عمل قصدی وطراحی شده به منظور  اختلاس وانتقال بی رویه پول به کشور های خارج جهت پر کردن حساب های شخصی بوده وهیچ ربط به رشد اقتصادی کشور نداشته.مثلا شخصی بنام شیر خان فرنود که در مسکو دلال بوده حاضر میشود بانک بسازد وبرادران رئیس جمهور ومعاونین در راه اندازی این پروژه بازوی های چپ وراست آن میشوند یکی خانه را میسازد ودیگری وسیله برای پر کردن این خانه میشود..حالا سوال این است ایا کسی این مسئله را بر رسی کرد که جناب شیر خان فرنود تا کدام سطح تحصیلات  عالی در عرصه اقتصاد و یا بانکداری دارد وچه تجاربی بخاطر بانکداری داشته واگر پول داشته منبع عاید آن چه بوده واگر نداشته چرا حکومت این مقدار پول را زیر ادارۀ آن قرار داد؟.همه میداند شیر خان در مسکو شخص بوده  که افغانهارا به کشور های اروپای غربی میفرستاد وپول میگیرفت وبعد آن پول ها را به دلالی وصرافی غیر قانونی انداخت وهمین آدم  شد مغز متفکر اقتصاد حکومت جناب حامد کرزی .اگر دادن جواز بانکی برای یک شخص که سابقه تاریک دارد گناه نباشد تبعات ناگوار آن نیز گناه پنداشته نمیشود.

بهره گیری از آموزه های یهودیت:  اینکه در اختلاس وچپاول پول های ملت  زیر سقف کابل با نک از تجارب یهود ها استفاده شده هیچ شکی وجود ندارد.در سورۀ بقره قرآن شریف ایات است که خداوند (ج)  یهود هارا بدون روز شنبه در سائر روز های هفته از شکار ماهی  از دریا کلان منع کرد وتنها اجازه داشتند روز شنبه شکار کنند.آنها بخاطر اینکه یک روز بخا طر شکار ماهی کافی نبود ابتکار عجیب بخرچ دادند، در کنار دریا یک جوی کوچکتر حفر کردند ودر جریان روز های هفته حیلۀ بخرچ میدادند تا ماهی ها وارد جوی کوچک شوند ولی شکارش  نمیکردند وقتی در جوی تراکم میکردند همه را روز شنبه به اسانی شکار میکردند.حالا مسئولین پاک نفس ما از اختلاس در بانک های کلان یعنی دافغانستان بانک وبا نک ملی منع شده بودند  یعنی اختلاس از سر مایه های ملی را جرم میدانستند اول این سر مایه هارا طور تدریجی ملکیت خصوصی میساختند  وبعد بانک خصوصی مال خود  شان بود یعنی  بزعم خود شان از سر مایه شخصی اختلاس میکردند.اول کوشش کردند به سبک یهود ها پول را ار دریا بزرک به کانال کوچک کابل بانک انتقال دهند وبعد به اسانی بدون کدام نظارت  جدی غیر قانونی انتقالش دهندراستی این دزدی وخیانت را از تجارب تاریخی خوب آموخته بودند.

سوال دیگر: ریاست دافغانستان بانک بخاطر انتقال ملیارد ها پول از دافغانستان بانک به بانک خصوصی شیر خان فرنود از کدام مرجع ذقانونی مجوز گرفته بود، ایا میشود ملیارد ها دالر از سر مایه ملی را خود سر به حساب یک بانک خصوصی انتقال داد وکسی هم در جریان نباشد>این افتضاح وافتضاح انتقال پول توسط وزیر مالیه بخارج از کشور وسکوت رئیس جمهور در برابر این اختلاس های بزرگ وهولناک مردم را نگران ساخته. آخر چرا رئیس جمهور اقلا وظیفۀ مسئول درجه اول وزارت مالیه را بحالت تعلیق در نیاورد ویا اینکه  تمام  متهمین حاضر کابل بانک را تحت نظارت نگرفت وتنها چند تن ایشان در  انتظار محکمه اند  در حالیکه نتیجه یک تحقیق مستقل درباره کلاه برداری در کابل بانک افغانستان نشان می دهد که ۱۲ نفر و هفت شرکت، مسئول بحران مالی در این بانک هستند.ودولت افغانستان باید بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای نجات کابل بانک پول خرج کند..وقتیکه آقای  قدیر فطرت در جمع نمایندگان ملت در ولسی جرگه گفت عاملین سقوط کابل بانک شخصیت های اند که من نامهای شانرا افشا میکنم ودیگر مصئونیت جانی هم ندارم.راستی اعلان هم کرد وبعدا فرار نمود به گفته فطرت  چون جانش بخطر بود او بخاطر این اظهاراتش حالا هم مورد خشم میر غضب قرار دارد.

تصفیه حساب کابل بانک معیار حق وباطل بودن حامد کرزی وخارجی هاست؟ ازنتیجه  تحقیقات  معلوم میشود که تنها افغانها آنهم أعضای بلند رتبۀ دولت ویا خویشاوندان شان درین قضیه دخیل هستند واین واقعیت مارا مطمئن میسازد که بر خلاف تهمت های حکومت  متهم وعامل اصلی اختلاس خود حکومت است. چون تمام افراد متهم افغان واز وابستگان سران حکومت است.

مسئلۀ دوم: مسئله دوم  مسئله بر گزاری عادلانه انتخابات دور سوم ریاست جمهوری است ویا به عبارت دیگر بی باوری بر خوش باوری حامد کرزی درین زمینه است.ایشان که زمان تحت الحمایه بودن خودرا تمام شده میدانند حالا شعار ضد خارجی سر میدهد شعار ضد ولی نعمتان  که تا کنون مامورین دفتر شان را شش هزار و هفت هزار دالر معاش می دهند در مورد انتخابات طور فشرده به چند فکتور اشاره میکنم.

مثلا  زمان بر گزاری انتخابات، مؤلفه امنیت، موجودیت کارتهای جعلی وتذکره های متعدد ومخالفت با حضور دو ناظر خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، مسئله کار شکنی بخاطر توزیع تذکره ویا سند تابعیت الکترونیکی، مسائل تخنیکی وعدم بر گزاری شورا های ولایتی بوقت وزمانش..دردور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در نیمه های سال صورت گرفت وضعیت جوی وامکانات را در نظر گرفتند مسئله قانون اساسی هیچ مطرح نبود واما درین دور که بر گزاری انتخابات در هالۀ ابهام قرار دارد به قانون اساسی استناد میکنندواگر ادعا شود پس چرا انتخابات شورای ولایتی را مطابق به قانون اساسی بر گزار نمیکنید میگویند امکانات نیست.در مسئله انتخابات ریاست جمهوری که امکانات حقوقی کم است مشکل وجود ندارد واما در مسئله شورا های ولایتی ا نبود امکانات تخنیکی باعث معطلی انتخابات میشود.درانصورت وقت قانون مشرانو جرگه تکمیل ودیگر ما شورای ملی نخواهیم داشت.                                                                       

حال سوال های در ذهنم خطور میکند که حسا سیت آقای کرزی علیه خارجی از کجا ناشی میشود؟.

اطمینان صد  در صدی حامد کرزی راجع به بر گزاری انتخابات شفاف ومطمئن از چه ناشی میشود.؟

واینکه وضعیت افغانستان بعد از 2014 مطمئن تر از حالاست ریشه در کجا دارد. ؟جناب حامد کرزی میگوید با آمریکائیها کاری میکنیم که نه سیخ بسوزد ونه کباب چه معنی دارد ویا به تار های حساس شان دست نمی زنیم؟ حال معلوم نیست سیخ مال ایشان است ویا کباب.به همه حال منافع ملی کشور را اینقدر بشوخی گرفتن شایسته شأن یک رئیس جمهور نیست.میگوید آنهارا بکار ما کار نداشته باشند اینکه چقدر پول اختلاس میشود وچقدر مواد مخدر قاچاق میشود ویا اداره مجموعه از خویشاوندان تن پرور است کاری نداشته باشند وما هم به تار های حسا س شان دست نمی زنیم این شد سخنرانی یک رئیس جمهور کشور؟! واینکه میگوید بعد از سال 2014 اوضاع بهتر میشود وانتخابات بشکل مطمئن بر گزار میشود ما که در بیرون هیچ امکانی را نمی بینیم اگر ایشان بر راز های پنهانی آگاه اند که یک شبه معجزه میشود ومخالفین سلاح بر زمین میگذارند ویا تغییر ماهیت میکنند مارا هم در جریان بگذارند ویا اینکه منظور شان این است انتخابات نمیشود که که قابل تشویش ونگرانی باشد. باور دارم با حضور داشت همین زمامداران در قدرت بخصوص در موقع برگزاری انتخابات هیچ امکان ندارد که انتخابات شفاف و آزاد برگزار شود بدون تردید در انتخابات دست بازی میکنند و کشور را یکبار دیگر بطرف بحران سوق میدهند .