انا لله و انا الیه راجعون

به مناسبت این حادثه غم انگیز، عمیقترین تسلیت وهمدردی قلبی خویش را بخاطراین حادثه المناک برای رفقا ، فامیل وبازماندگان مرحوم ،ابرازداشته وازخداوند بزرگ برای متوفا بهشت برین وبرای فامیل وبازماندگان شان صبرجمیل مسلت مینماییم.

رفیق جلیل پرشور،یک رزمنده پیگیر،یک مبارزشجاع وسخنورعالی بود .اوتمامی دوران زندگی خویش را درراه مبارزه ودرراه خدمت جامعه ودر راه تحقق آرمان های سترگ بشری سپری نموده وبا همه ایثاروفداکاریمشتاقانه درین خط به پیش رفت .ما درحالیکه نبود این رفیق گرامی را ضایع بزرگ وجبران ناپذیربرپیکرجنبش داد خواهی کشورتلقی نموده ،روانش را شاد وخاطرش را جاویدان میخواهیم.

با احترامات فایقه

– دگرجنرال عزیز حساس                       – سید حسن رشاد 

– سلیم سلیمی                                      حنیف ضرابی