پیام تسلیت از : شیر محمد بزرگر

با تآسف وتالم فروان اطلاع یافتیم که رفیق گرانقد ر جلیل پرشور بنا بربیماری جانگاهی که عاید حالش بود – امروز مورخ 30 قوس 1391 درشهر کابل به جاویدانگی پیوست. رفقا وخانواده اش را داغدار نمود .

خداوند یار ویاورش وبهشت برین جایگاهش

بدین مناسبت خودرا درغم واندوه خانوادهء رفیق مرحوم پر شور شریک دانسته برای فامیلش تسلیت گفته صبر جمیل برای بازماندگان ارزو میکنم .

رفیق پرشور از پیشکسوتان جنبش دموکراسی وعدالت خواهی بوده که عمر عزیزش را درراه خدمت صادقانه به مردم ووطن به مبارزه خستگی ناپذیر سپری نمودوی همواره ازدرد ورنج مردم ستم کشیده اگاهی کامل داشت – زیرا همیشه درقلب مردم ودرمیان توده های زحمتکش می زیست ازانان میاموخت وبرای انان پیکار میکرد .

مرگ رفیق پرشور یک ضایعه بزرگ برای حنبش مترقی کشور میباشد.

بار دیگر به همه رفقا وخانواده پرشور تسلیت گفته بهشت برین برایش ارزو میکنم.

شیر محمد بزرگر