پیام تسلیت از طرف پوهاند داکتر محمد داوود رواش

       روانشاد جلیل پرشور تمام زندگی آگا هانه خویش را وقف مبارزه هدفمند برای رفاه  وآسایش مردم رنج دیده افغانستان نمود وتا آخر عمر به آرمان اعمار جامعه  فارغ از ظلم و استبداد،  دموکراسی  وتامین عدالت اجتماعی پا بند ماندشورای مرکزی حزب مردم افغانستان در حالیکه وفات روانشاد پرشور را یک ضایعه برای نهضت ترقیخواه وجامعه روشنفکر افغانستان میداند، مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به خانواده ، رفقا و دوستان مرحومی ابراز داشته و ازبارگاه خداوندجبرایش طلب مغفرت می نماید.

پوهاند داکتر محمد داود راوش

رییس حزب مردم افغانستان