جرقۀ انقلاب در غور. : احمد سعیدی

  طوریکه از رسانه ها شنیدید مردم شریف ومحروم ولایت غور از نوع رابطه حکومت با ایشان به ستوه آمده با راه اندازی تظاهرات و إعتصابات عمومی رابطه حکم رعیتی را  به شدت محکوم وخواستار  رابطه شهر وندی متناسب وقانونی بین همه اتباع کشور شده اند.مردم غور حکومت را به بیعدالتی وحتی ظلم وبی إعتنائی در مورد  مردم این ولایت متهم نموده إظهار داشتند حکومت تمام مواد قانون اساسی را  بخاطر بی تناسبی در ارائه خدمات باز سازی وبی عدالتی  در عرصه های مختلف زیر پا گذاشته  دیگر کاسه صبر وتحمل مردم را لبریز شده نمیخواهند همیشه رعیت محکوم ومجبور باشند.

به همین دلیل با یک قیام عمومی در تمام شهر ادارات حکومتی را تحریم ودروازه های شورای ولایتی وادارات دولتی وحتی بازار هارا بسته اند که درین ولایت نه حکومت ونه رعیت وجود دارد.

انقلاب بخاطر ذوب کردن یخ دروغ حکومت: مردم غور تا وقتیکه حکومت به دروغ هایش پایان ندهد به إعتراضات وإعتصابات خود ادامه میدهند وما ازین اقدام عدالت خواهانه مردم غور حمایت میکنیم. ده سال  از دروغ های حکومت گذ شت درین ولایت نه سرک است، نه برق نه مکتب ونه هم ادارات واحد های اداری باز سازی شد ه اند.اکثر ولسوالیها ولایت غور فاقد تعمیر  ونو فیصد مکاتب در هوای آزاد درس میخوانند.دولت چندین بار وعده سروی وآغاز کار جاده های منتهی به چغچران داده اما هیچ بودجه بخاطر باز سازی  ونو سازی  وجود ندارد. مردم ولایت غور نیاز ندارند تنها اطاعت کنند وبه سرباز بدهند وبه هر مأمور بی کفایت حکومت تمکین کنند.

مدیریت سالم مهم است : مردم قهرر مان غور حرکت پیامدار شما باید مسالمت آمیز و درست مدیریت شود  با درایت وهدفمندی این جرقه را نورانی تر وشعله ور تر بسازید  ونمونه شوید در درسطح  کل افغانستان.این اقدام شما آغاز یک انقلاب است که جاده عدالتخواهی را بروی تمام مردم افغانستان  که از ظلم وبیعدالتی این حکومت خود کامه وانحصار گر به تنگ آمده اند هموار میسازد وشما این ابتکار را با افتخار بار ور بسازید.در ضمن بازار ها ودکانهارا باز نگهدارید وتنها با ادارات حکومتی بایکات کنید.آنچه از خود شما ست آنرا رونق دهید وپر ثمر بسازید ما در تمام نقاط مختلف افغانستان وجهان ازین حرکت منطقی   شما حمایت میکنیم.

حمایت والی غور از حرکت انقلابی مردم غور نیز قابل قدر است چنانچه ا سيد انور اعلى رحمتى والى غور به پژواک گفت که قرار است هيئتى متشکل از خودش، اعضاى شوراى ولايتى و ولسى جرگه ، موسفيدان وبزرگان به کابل رفته و جهت رسيدگى به اين مشکلات با رييس جمهور حامد کرزى و وزراى مربوطه صحبت نمايند.

وى خواسته هاى مردم غور را بجا خوانده، علاوه نمود که واقعاً در بخش بازسازى در غور توجه صورت نگرفته و مردم حق دارند که صداى خود را با برپايى چنين حرکات صلح آميز بلند نمايند.