فتوائی گنگ ودیر هنگام شورای علمای افغانستان: احمد سعیدی

  آنچه را عوام الناس ده سال قبل میدانست شورای علماء امروز در قصر ریاست جمهوری بر آن صحه گذاشت فتوائیکه به برخی سوال ها پاسخ داد و سوالهای زیاد را بر انگیخت پاسخ شکستن سکوت علماء سوال محل وزمان صدور فتوا بود.  این فتوا بخاطر در باری است که بخاطر تأئید إظهارات حاکم مسلمین که بعد از برگشت از سفر واشنگتن گفته بود  که در گذشته هم مخالف جنگ با طالب ها بوده وحالا هم هست در قصر ریاست جمهوری صادر شد.شاید دوستان فکر کنند که شورای محترم علماأ با صدور این فتوا که زیر نظر وفرمان رئیس جمهور صورت گرفته ادای رسالت کرده اند واما من ضمن احترام به علم وعالم واحکام قرآنکریم نظر خویشرا پیرامون این فتوای سیاسی درباری چنین ابراز مینمایم.  

فتوای  گنگ وبی جهت: فکر میکنید علماء شما ترور وخشونت را تقبیح کرده اند؟ نه خیر درین فتوا به

عملکرد گروه خاصی که مردم افغانستان را بخاک وخون کشیده اشاره نشده هردو طرف جنگ در افغانستان طور یکسان مورد قضاوت قرار گرفته اند یعنی هردو مسلمان ودارائی عملکرد مشابه و  دشمنی وجنگ بین دو گروه مسلمان ممنوع  وحرام است یعنی بحکم حدیث شریف  قاتل ومقتول هردو در جهنم اند فشردۀ فتوا( اعضای شورای سراسری علمای افغانستان در دیداری با حامد کرزی رییس جمهور دشمنی میان مسلمانان، جنگ و مسلمان کشی و ضرر رساندن به مسلمانان را از نظر اسلام ناروا و گناه کبیره دانسته، گفتند که جزای آن جهنم می باشد). از نظر شما مخاطب این فتوا کیست؟

حمایت غیر مستقیم از طالبان: در قطعنامه بجای اینکه حملات انتحاری وترورستی مخالفین زیر نام طالبان  تقبیح شود  هیچ نامی از عاملین عملیات انتحاری وترورستی گرفته نشده بلکه بنوعی از ایشان حمایت نیز شده است مثلا در قطعنامه ذکر شده(: تهدید کردن مسلمان با استفاده از سلاح  حرام وکسیکه کلمه توحید می خواند، هر گونه بهانه یی برای کشتن آن از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم تقبیح گردیده است.)اگر مسئله گفتن کلیمه برای حفظ جان هر جانی کافی باشد باشد نیرو های امنیتی افغانستان حق ندارد عملیات تصفیوی براه اندازند وطالبان را به قتل برسانند  چون طالبان هم کلیمه میگویند وهم خودرا مسلمان تر از شورای علماء افغانستان معرفی میکنند. بر اساس فتوای شورای علماء افغانستان هرکس طالبی را بکشد جایگاه آن جهنم است.این فتوای کاملا  در باری، سفارشی وضد منافع ملی افغا نستان است.

اما در جای دیگر قطعنامه از عدم جواز قتل زنان ومردان صحبت بعمل آمده در حالیکه باید گفته میشد عاملین حملات انتحاری وقاتلان علماء روحانیون متنفذین زنان واطفال ضد دین بوده و جایگاه  شان جهنم است .شما ملاحظه نمائید این متن کنده از قطعنامه است: برخلاف صراحت قران کریم و ارشادات نبوی(ص)، کشتن علما، بزرگان قومی، مو سفیدان، جوانان، زن و مرد، اردو، پولیس و منسوبین امنیتی، معلمان و دیگر مردم بی گناه ما توسط مخالفین مجوز شرعی ندارد. آیا این عبارت نرم به صلح وختم جنگ کمک میکند؟ اگر نرمش شورای علماأ به صلح کمک کردی سکوت ده ساله شان در برابر کشتن های دسته جمعی مردم ترور مسئولین صلح ، سر بریدنها سوزاندنها وقطع أعضای انسانهای بیگناه راه صلح وارامش را هموار میساخت که نساخت لذا این قطعنامه قبل ازینکه مورال نیرو های امنیتی را بلند ببرد ویا برای مردم انگیزه مبارزه علیه خشونت را بدهد مخالفین را به جنگ وکشتن بیشتر تشویق میکند.

علایم صلح در واشنگتن:با آنکه جنگ وخونریزی در افغانستان ادامه دارد جناب رئیس جمهور میگوید علایم صلح را در سفری واشنگتن دیده است این در حالیست که  صلح را پدیده افغانی دانسته و همیشه ادعای رهبری پروسه صلح را کرده است چنانچه  بعد از صدور قطعنامه شورای علماء  طی صحبتی در مورد پروسه صلح، با اشاره به مذاکرات اخیر در واشنگتن، گفت، علایم صلح و امن به مشاهده میرسد و صلح و ثبات دوامدار در افغانستان آمدنی است. وشرایط برقرار صلح مساعد گردیده است و امریکا با طالبان جنگ ندارد.ما هم از وقت نداشتیم..و؟

تهدید ضمنی سیاسیون: رئیس جمهور میداند که سیاسیون ونهاد های مدنی به این سخنان واهی وعاری از حقیقت عکس العمل نشان میدهند به همین دلیل جهت حفظ ما تقدم  ایشان را به نفاق ودشمنی بین ملت متهم نموده خطاب به علماء گف: که علمای دین باید از منبر مساجد، تکایا و از طریق مجالس، ملت افغانستان را به اتفاق و اتحاد بیشتر تشویق کرده، به سیاسیون کشور تفهیم نمایند که در وحدت ملی و اتفاق، برای منافع ملی افغانستان کار کنند..یعنی سیاسیون ما نمیدانند وکشورر را بسوی نفاق وبد بختی می برند.آخر من یک سیاسی از رئیس جمهور می پرسم کدام وقت طالبان از إظهارات صلح شما استقبال کردند که سیاسیون مخالف کرده باشند؟ما میدانیم شما کشور را با صحبت های بی پشتبانه بسوی بحران وبی ثباتی می برید وترورست وخدمتگار کشور را  با فرزندان وطندوست کشوردر یک ردیف قرار میدهید ما حق داریم به عملاء بگوئیم بجای رئیس جمهور از خدا وپیامبر اطاعت کنید وبه رئیس جمهور بگوئیم که  طی ده سال مخالفین مسلح یکبار هم به دعوت صلح شما جواب مثبت نداده اند واگر صلح را امریکا وپاکستان میاورد پس بی اتفاقی افغانهارا بهانه نکنید به هر شکلی باشد صلح میاید والا ما حق داریم راست ودروغ را از هم تفکیک کنیم  ودعا کنیم که خدا دروغگی را بشرماند. واز علمای محترم احترامانه خواهش میکنم دین اسلام  را که دین آزادی وحریت است زیر سایه حاکمیت وسلطنت نیاورند واحکام آنرا خارج از دائرۀ حاکمیت به سمع مردم برسانند چون این عصر عصر بهار آزادی از استبداد است  تشکر .