بزم دوش : نوشته نذیر ظفر 13/17/02 ورجینیا –امریکا

 

دیشب لبت چو غنچهء گلها شگفته بود

با ناز دست ســــاقی و مینا شگفته بود

لبخند دلربای تو روی لــــــــــبان داغ

همسان لاله بر دل صحرا شگفته بود

دردی کشان بزم محبت ز روی شوق

با دیدن جمال تو هر جــــا شگفته بود

ما را توان آ مدن آنــــــــــجا اگر نبود

بر ما خــیال روی تو اینجا شگفته بود

هر قطره سرشک بــــمن قصه مینمود

چشــمم ز اشک داغ  تمنا   شگفته بود