دوستان: این بخش صحبت های آقای کرزی به نظر من دلچ سپ بوده و می تواند منحیث یک اعتراف تاریخی محسوب شود. فاعتبرو الاابصار . لطفا” با استمال اتچ زیرین آنجا بروید .عنایت سادات

تاریخ  شاهد  واقعیتهاست  ُ با وجود اینکه  دستگاه  تبلغیاتی  و  غرب  پرستان  در  سرتاسر  جهان  برعلیه  دولت  پشین  نعره  میکشد  اما  مردم  شاهد  انچه در  گدشته  و فعلا  تماشاه  کرده  ومیکنند ُهستند .