فلک فتنه : نوشته نذ یر ظفر 13/23/02

*****

فلک ای  فتـــــنه مکار است خدایا چکنم

کار او واقــــــــــعه دار است خدایا چکنم

هیچ ره نیست که در کوی وصالش برسم

بر من هر جاده حصار است خدایا چکنم

معتصب نیست ولی رنگ تعصب باقیست

عیب جــــویان سر کار است خدا یا چکنم

یارم از عـــــشق مرا زارو پشیمان کر ده

هـــــر نفـــس پا به فرار است خدایا چکنم

اهــــــل   دنــــیا همه بر ظاهر ما می بینند

پـــــــول و سر مایه شعار است خدایا چکنم

مار آستین شــــــــــده یاران دورنگم بر من

هــــــــمه بی مهر و غدار است خدایا چکنم

مر غ دل در قفـــــس سینه ء من می سوزد

شــــعلهء غــــــصه شرار است خدایا چکنم

کــــس نشد مــــحرم راز دل مسکین (ظفر)

اشــک در مژه قطـــــــــار است خدایا چکنم