مبارزه زنان بخاطر بدست اوردن حقوق شان مطابق مواد قانون اساسی ادامه دارد اما چرا جنبه تطبیقی ندارد از زبان وکلا بشنوید . بالای لینک فشار دهید

A report by National Public Radio (NPR) on the battle in the Afghan Parliament for new laws to protect women…FIGHTING FOR LAWS FOR AFGHAN WOMEN…