شاهین فلک تاز: اهدا به زنان رنجدیده ودلیر میهن — نورالدین همسنگر

******
بزن بالی که پروازت ببینم
به آفاق جهان بازت ببینم
به زیر پر بکش ماه وستاره
چو شاهین فلک تازت ببینم
فگن شوری بکوی آرزو ها
که شهر دل هماوازت ببینم
بزن حرفی حدیث عشق سر کن 
نهیب ومستی سازت ببینم 
ازین پیچ وخم هستی گذر کن
به جولان آی واعجازت ببینم
بیا آتش بزن پندار شب را
که فردای سحر بازت ببینم
بزن بالی سپهر آبی وصاف
همه عالم سر افرازت ببینم
بیارا فصلی از رنگ محبت
که دایم خرم ونازت ببینم
زپا افگن حصار جور وبیداد
ز هر ویرانه آغازت ببینم
هالند -مارچ ۲۰۱۳

نورالدین همسنگر