گرگ مکار : شعریست از مسعود حداد

 

گوسفندی را ببین که  گله بانی میکند

همچوچوپان درچراگاه میزبانی میکند

هرزمان خواست می درد یک گوسفند دیگری

اینچـــنین با نوع خـود نا مهربانی میکند

گربپرســــی گوسفندا ! تو مگر درنده ئی؟

خنده برلب درجواب شیرین زبانی میکند

گرگ مکار برتنش کرده چپن ازمیش را

بافــریب گــوســفندان شـــادمانی میکـند

گاه گاهی مینمایــد حــمله بر شــیر ژیان

نزد روباه میرود و خــود ســتانی میکن

در نقاط دهر وگیتی غیر ملک ما وتـــو

گه شنیدی رمه را گرگ پاسبانی میکند؟

گر بنالیم این چه ظلمیست برسرما آمده

گوید، الله چــون شمارا امتهــانی میکند

مسعود حداد

10مارچ 2013