پیام فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا به مناسبت روزهشتم مارچ ، روز بیدار زنان افغانستان

   ما فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا ، روز هشتم مارچ ، رو ز بیداری زنان افغانستان و انعقاد پيمان همبستگی آنان را با زنان سراسر جهان، در راه حصول آزادی وتأمين حقوق و آزادی های دموکراتيک شان درتمام عرصه های زندگی ، به پيشگاه کليه زنان رنجديدۀ افغانستان و جهان ؛ بويژه به رزمندگان سازمان دموکراتيک زنان افغانستان و رهبر و موسس آن سازمان، بانوی مبارز دوکتور اناهيتا راتبزاد ، که تمام دوران زندگی پربارش را در امر آزادی و سعادت انسان صرف نمود و در دشوار ترين شرايط ، در کشور عقب نگداشته شدۀ مرد سالار مان ، پرچم مبارزه عليه زن ستيزی را برافراشت و با قبول هرنوع تهديد ، تخويف و قربانی ، کبوتر صلح را بعنوان آزادی زنان ميهن مان ، به پرواز درآورد و يک نسل مبارز را تربيت و به جامعۀ افغانستان تقديم نمود، تبريک و تهنيت می گوييم.


همچنان برای داکتر صاحب گران ارج که درشرايط و اوضاع موجود در ديار غربت همواره فرزندان اصيل ، معتقد و متعهد ح. د. خ. ا و سازمان دموکراتيک زنان افغانستان را درمسير کار و فعاليتهای حزبی و سازمانی شان کمک ، هدايت و رهنمايی می نمايند، قدرت و توانمندی بيشتر کار را توأم با صحت کامل و طول عمر و برای ادامه دهندگان راه رزم و پيکارش موفقيتهای شايان را در زمينۀ آزادی کامل زنان و مردان ميهن مان از پنجه های خونین نظام مرد سالاری و فتنه گری های شب پرستان خفاش و حاميان منطقه يی و بين المللی شان آرزو می نماييم.

         همين گونه ياد آن زنان قهرمان را که درراه آزادی و بدست آوردن حقوق حقۀ زنان کشورمان ، تهديد و توهين شدند ؛ تکفير و تحقير گرديدند ؛ ترور وبه شهادت رسيدند؛ ولی از راه انتخابی خويش برنگشتند؛ گرامی می داريم و به روان پاک همۀ آنان، درود می فرستيم !

فرخنده باد ، هشتم مارچ ، روز ميثاق همبستگی زنان سراسر جهان

                                      مورخ : 2013 ـ 3 ـ 8 ونکوور کانادا

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.