سال نو و إعترافات نو: احمد سعیدی

  هر چند مقوله مشهوریست که چانس تکرار نمیشود ویا تاریخ به عقب بر نمگیردد واما در مورد إعتراف به حقیقت وباز گشت از بیراهه این مقوله کار برد ندارد،هر زمانیکه بحق إعتراف کنی واز مسیر باطل بر گردی مورد تأئید مردم وخالق بی نیاز میباشی ، طی سالهائیکه گذشت محترم حامد کرزی ووزیر معارف حکومت شان در مورد عاملین تخریب مدارس مساجد وآتش کشیدن مکاتب دیدگاه های ضد ونقیض بخورد مردم داده  وگاهی از طالب ها تمجید میکردند که امنیت مکاتب را میگیرن وبه امید طالبان از باز شدن تمام مکاتب در ایندۀ نزدیک سخن میگفتند.با آنکه طالبان مسئولیت همه تبهکاری هارا بدوش میگرفتند اما مسئولین حکومت ما میگفتند این دشمنان اسلام اند که دست به جنایت های ضد ضد بشری ومسدود کردن دروازۀ علم ودانش می زنند نه طالبان وحتی از طالبان بخاطر نظارت از بر نامه های درسی شاگردان در برخی ولایات مانند غزنی تحسین وتمجید نیز بعمل آمد اما امسال با آغاز سال جدید کبک رئیس ووزیر ترانه دیگری ترنم کرد وطالبان را عاملین بسته شدن مکاتب دانستند چنانچه رئیس جمهور حین به صدا در آوردن زنگ مکاتب در آستانه آغاز سال تعلیمی صریحا از ظالبان مطالبات ذیل را داشت.

  متن إعتراف:حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیش از به صدا در آوردن زنگ مکتب  از طالبان خواست که 1-  درهای مکاتب را نبندند 2-  مراکز آموزشی را به آتش نکشند. 3- آتش زدن مکاتب، دشمنی با انسانیت است. اینکه درین سخنرانی مخاطب اصلی جناب رئیس جمهور صریحا طالبان بود ند حرف بجا ومنطقی ومطابق واقعیت است. اما جناب فاروق وردک بدون ذکر صریح عاملین در پیوند به سخنان حامد کرزی گفت: “بررسی ما این را نشان می دهد یعنی تحقیق کردند کسی که مخالف مکتب است، دشمن اساسی و فکری یک جامعه است. کسی که مکتب را ویران می‎کند، یک وحشی است وکسیکه مکتب را می بندد ویا آتش می زند کمتر از کسانی نیست که در پرورشگاه‌های تروریستی تربیت می‌شوند.این در حالیست که هزاران مکتب بی تعمیر وسه ملیون طفل وجوان واجد شرائط از درس وتحصیل محروم اند.خوب به هر حال یکی به زبان صریح ودیگری با اشاره واستعاره مخالفین مکاتب را معرفی کردند رئیس جمهور گفتن این طالبان اند اگر وزیر صاحب نمیداند باید بدانند حال ایشان را دشمن انسانیت میخواند ویا چیزی دیگری به قضاوت خود شان مربوط است هر چند سخنگوئی طالبان میگوید این کار در پالیسی ما نیست اما صورت میگیرد.

استعداد های پیشرفته در ولایات عقب مانده: اصطلاح ولایات عقب مانده هفته قبل در شورای ملی بکار برده شد آنگاه که برخی وکلا از استعداد های پیشرفته در ولایات عقب مانده شگفت زده شده بودند، اول بهتر خواهد بود تااصطلاح عقب مانده را به عقب نگه داشته شده اصلاح سازم چون ولایات طبعا وفطرتا عقب مانده نیستند این توزیع غیر عادلانه وتبعیض امیز ثروت وقدرت از طرف حکومتهاست است که برخی ولایات کشور را عقب نگهداشته  واین عقب گذاشتن یک ولایت بدین معنی نیست که مردم ها واستعداد ها نیز از سائرین در عقب اند.من برای آنعده از وکیل صاحب ها و نمایندگان مردم که استعداد وزمین را به هم اشتباه گرفته ام توصیه میکنم سری به دانشگاه ها بزنند و بعد قضاوت کنید که واقعیت از چه قرار است وشاگردان ولایات محروم به تناسب موجودیت شان در کدام درجه ها قرار دارند واینکه هیچ شاگردی از ولایات محروم در نیمه های سال نا کام نمیشوند ودانشگاه را ترک نمیکنند بلکه بدرجات عالی کامیاب میشوند.وحال هم جهت رفع تشویش ایشان مینگارم لطف نموده اسامی شاگردانیکه از ولایات عقب نگهداشته شده بالای سه صد نمره گرفته اند یاد داشت ودر نیمه حال سال آنرا کنترول کنند اگر کسی نا کام شده بود آنگاه گریبان وزارت تحصیلات عالی را بگیرند که تقلب شده والا از استعداد مردمان محروم باید تقدیر کرد.

سال نو ومعارف متوازن: خوشحالم که رئیس جمهور در استانه سال نو به این واقعیت اعتراف نمود که عرضه خدمات در عرصه معارف متوازن نیست وامسال باید این نواقص بر طرف شود.امید وارم تعداد شاگردان ومکاتب ولایات دقیقا یاد داشت وبعد توازن را در مسائل ذیل در نظر بگیرند.در إعمار مکاتب در توزیع بورسهای تحصیلی در استخدام بعد از فراغت در تقدیر در آماده سازی امکانات درسی از قبیل سامان ولوازم درسی ودر جهت جلب دانش آموزان دختر در دانشگاهی ضروری چون صحت ونرسنگ وهنر ها…اگر خواسته باشند با این شعار مردم را آرام ودر انتظار نگدازرند خداوند برای مسئولین دروغگو جزای چند برابر ارشاد فرموده است هم دین وهم طبعیت وفطرت انسانی ایجاب میکند که مسولین عادل وصادق باشند اگر زعیم خدای نا خواسته دروغگو باشد ویا عدالت را رعایت نکند بار سنگین کناه را به آخرت با خود می برد که باید با کشیدن جزا اینبار را از دوش خود بر دارد.ما امید واریم در سال نو تعلیمی حق وعدالت در مورد ایجاد معارف واحداث مکاتب واستخدام کدر ها وجذب محصلین وتوزیع بورسیه ها عدالت رعایت گردد وبرای آنعده ولایات که امنیت مکاتب را گرفته اند جوائز بیشتر در نظر گرفته شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیش از نواختن زنگ مکتب، در سخنرانی خود از طالبان خواست که درهای مکاتب را نبندند و مراکز آموزشی را به آتش نکشند. آقای کرزی گفت که آتش زدن مکاتب، دشمنی با انسانیت است.

تصامیم أخیر شما به معارف چه کمکی  خواهد کرد: بلی همه میدانیم که معارف افغانستان وابسته به کمک های جامعه جهانی است از چاپ کتب تا معاش مدرسین واعاشه واباته متعلمین ومحصلین. ما بخاطر تقویت بنیه مالی کشور وبی نیازی از دیگران هیچ پالیسی مؤفق مالی نداریم ولی باز هم از بی نیازی صحبت میکنیم.اینکه رئیس جمهور اکت خارجی ستیزی مکیند واز تصامیم یک جانبه ودو جانبه تا تحریک روحانیون دربار به صدور فتوا علیه خارجی ها اقدام می ورزد چه تضمین برای باز گشائی مکاتب وامنیت شاگردان دارد؟.ما نمیگوئیم خارجی ها به قیمت پایمال کردن ارزش های کلتوری وفرهنگی ویا اعتقادی ما باید در کشور باشند ما میخواهیم رئیس جمهور بجای تحریک عوام الناس علیه هم پیمانانش خود خارجی هارا مدیریت کند وساحه مسئولیت شانرا مشخص سازد نه بی بند باری خارجیها ونه هم سپردن اداره به دشمنان مکاتب ومعارف. در حالیکه صد ها خانوار از ترس طالبان ولسوالی وردج را ترک میکنند وحملات در مرکز وولایات صورت میگیرد راه ها مسدود است ما باید راه های  بر داشتن تهدیدات امنیتی را بکمک جامعه جهانی پیشبینی کنیم نه اینکه بگوئیم ما نیسیتم شما هم بروید تا افغانستان بحالت دهه هفتاد بر گردد ومردم افسوس کنند که عهد حامد کرزی وبابای ملت چقدر آرامی بود بلی همان بی عدالتی عهد ظاهر شان طوفان پر خروش براه انداخت وسکوت را شکست  که البته سوء مدیریت فعلی هم کمتر از آن زمان مصیبت بار نیست امید وارم با اقدامات عاطفی آینده شاگرد ومکتب تاریک نشود آمین.