والاتر از بار گران : شهلا لطیفی ولیزاده

          ***********
پیرمرد
با تنومندي غم
همتش والاتر از بار گرانمادرای خشکیده لب
رکود بدل
عفتش
والاتر از بار گران

پسرک با فهم

افاقه خمود
روح سبزینش
والاتر از بار گراندخترک غنوده با عجز در قفس
حس آزاده گیش
والاتر از بارگراندهکده ساکت و سرد و بی حجاب
لیکن
آن ضمیر عزتش
والاتر از بار گران