گوشه گیر : نوشته نذیر ظفر 13/03/04 ورجینیا –امریکا

*********

ز جور آن مه دردانه گوشه گیر شدم

میان خـــلوت غم رفته رفته پیر شدم

مکن ملامــــت صیاد و دام نو میدی

بپای خویــــش بدام آمدم ؛ اسیر شدم

سخاوتم چو زحد و حدود آن بگذشت

میان همنفــــــــسان مفلس و فقیر شدم

ز بسکه وصف ترا من ز غیر  بشنیدم

شرر به جان و دلم آمــــد و شریر شدم

تمام روشنی ام از فروغ چــهرهء تست

نذیر بودم و از عشــــــــق بینظیر شدم

چو همنوائی ندیدم به خو یشتن (ظفرا)

به ذکر یا حی و یا سامع البصیر شدم