هشت ثور مبارک : شعر زیبایست از نذیر ظفر

ای وطنداران مبارک هشت ثور

روز چو رو روز غصب و روز جور

روز آمد آمد دزد و دغل

 روز دردو روز غم روز اجل

روز تبعیض های قو می و زبان

روز اشک و روز آه روز فغان

روز بر بادی این خاک قشنگ

روز راکت روز بم روز تفنگ

روز ظلم و روز قصابی و دار

روز ترسو روز وحشت روز عار

روز سر گردانی هر همو طن

روز هجرت دیدن هر مردو زن

روز بد بختی اطفال یتیم

روز افسوس روز فقر روز جهیم

روز مود ریشو دستمال و پکول

یعنی من     

غم ودردی زمانه یعنی من

گریه ای عاشقانه یعنی من

ساقه ء خشک در بها رامید

مرده ای جا ودانه یعنی من

شمع خاموش دراسارت دل

در سـکوت شبانه یعنی من

دام افتاده در قفس محصور

بلبـلی بــــی ترانه یعنی من

اشک گرم یتـــــیم را ما نم

دلـــی پر از بهانه یعنی من

از کمان وفا رها گشـــــــتم

میروم بــــی نشانه یعنی من

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.