فرا خواه زمان برای ملت افغان: احمد سعیدی

   فرا خوان قطرات خون شهید قاسم مجاهد سر باز که بخاطر دفاع از حریم مام میهن سرداد ،هر چند این خون در رگ مام میهن ریخت اما قلب  همه نشستگان این فرش سوگوار را به جهش وتپش در آورد وفریاد ملکوتی وحدت وبرادری را بگوش جان تمام هم میهنان نواخت واین فرا خوان زمان است تا به پاس احترام بخونیکه در راه دفاع از ناموس میهن واعاده عظمت وشوکت دیرینه ات ریخته شده  زنجیر های تبعیض وتعصب را در هم شکسته ومرز های استعماری واستحماری قوم گرائی ونژاد پرستی وگروه سازی وبیگانه پرستی را در هم شکنیم  وبا مشت آهنین وقامت های بر افراشته  در برابرشبح سیاه اشغال وتجاوز پیدا .پنهان همسایه حریص طماع وخود نا شناس به مقاومت به پردازیم.این فریادیست که که قطره های خون سپاهی دلیر وبا ایمان به افلاک  وملکوت أعلی فرستاده حمایت از این اقدام اردوی ملی و پولیس ملی کشورم احساس افتخار دارم و برای هموطن شهیدم که جانش را نثار وطنش کرد اتحاف دعا میکنم و برای بازماندگانش میگویم که برادر شهیدم برای وطنش جانش را قربان کرده نخواهم گفت اندوهگین نباشید چون شما پسرتان را از دست داده اید و افغانستان یکی از مدافعانش را, ولی افتخارش از آن شماست. آفرین بر شما که همچون فرزندی داشتید و انشالله همانطور که از این دنیا با افتخار و با وقار شهید شد در آن دنیا نیز جنت جایش باشد. آمین یا رب العالمین

پیام خون شهیدا ن حریم ناموس میهن:آنچه را قبل از همه میخواهم بر جسته سازم این است که خون شهیدان مام میهن درین مقطع پر شور واضطراب تاریخ میهن  به ما پیام میدهد  پیام خیزش وشورش وپیام آتش زدن به خرمن ابلیس وشیطان بزرگ پیام وحدت وهمبستگی وپیام دوری از نفرت وتفرقه این پیام برای ملتی است که مرض نفاق وشقاق پیکرش را ضعیف ووی را لقمه برای دشمن طماع وحریص ساخته. وشاید هم درین برهه که افغانها راه خودرا گم کرده اند در ریزش خون سپاهیان دلیر ما در مرز ها حکمتی نهفته باشد که بتواند بر تمام جراحا ت سه دهه رنج ومصیبت مرحم بگذارد.ما وقتی پیروز خواهیم بود که احساس برادری وهمبستگی در وجود مان بیدار باشد وباز حس وطندوستی بمثابه مام میهن…

تجاوزپاکستان وتناقض گوئی حکومت ما :سوال اینجاست که تجاوز به چه دفع میشود مگر میشود تجاوز یک شیطان را با شمشیر سیاست خورد کرد؟ پاسخ در صورت بلی است که سیاسیون ما در عین حس وطندوستی دارای خرد ودرایت سیاسی با شند اما دریغ که این همه سیاستها در پرده لفاظی ها پیچیده شده هیچ اثر عملی ندارد.  انچه از طریق ادارات سیاسی ورسمی دنبال شده هیچ پیامد مثبت نداشته همه وقت کشی ها به نفع پاکستان بوده است. گاهی آنرا برادر وگاهی کلید حل مشکلات وگاهی هم پیمان واقعی وصمیمی .گاهی هم شک وتردید وترس ووحشت. اسناد و شواهد نشان می‌دهد که در ده سال گذشته نیروهای سرحدی پاکستان در ولسوالی کامه، لالپوره و گوشته ولایت ننگرهار کم از کم 43 کیلومتر تجاوز نموده‌اند، مناطق سرحدی ولایت کنر نیز شاهد پیشروی 41 کیلومتری نیروهای سرحدی پاکستان بوده است.ومسئولین ما با محکوم کردن ساده ادای مسئولیت کرده اند مگر نمیدانند أهداف این دشمن قسم خوردۀ افغانها چیست؟ مگر برای شناخت پاکستان باز هم به وقت نیاز است؟ درانصورت ما خیلی کم فهم ودیر فهم خواهیم بود.

أهداف پاکستان: پاکستان میخواهد هم جغرافیای جنگ را از آن سوی مرز به این طرف سرحد انتقال دهد وهم استحکامات خودرا بدون دادن امتیاز در مرز دیورند مستحکم سازد.او درین مدت هم جنگ را بداخل افغانستان کشانیده وهم، مانع سروی بندهای آب در کنر شده و ازاین طریق به افغانستان آسیب اقتصادی وارد نماید و از سوی دیگر برای مخالفان دولت افغانستان پناگاه امن و بدیل وزیرستان را بوجود آورد.ودر رفت وآمد های بین کابل واسلام آباد تنها به گپ حکومت مارا خوش ساخته اند چنانچه سال  گذشته  بعد از چند ساعت از قول همکاری صدراعظم پاکستان در سفرش به کابل نگذشته بود که 300 راکت به مناطق مرزی کشور اثابت کرد و حرف تا عمل اسلام‌آباد را بار دیگر به نمایش گذاشت. ودر چند نوبت در چند نوبت، بیش از 1000راکت به مناطقی از ولایت‌های ننگرهار، نورستان و کنر اصابت کرد که ده‌ها کشته و زخمی‌برجای گذاشت.

در برابر تجاوز چه باید کرد:؟ هر چند تجاوز پاکستان پدیده تازه نیست واما تا هنوز اجماع افغانها درین مورد صورت نگرفته بود اما حالا ملت حکومت وارکان دولت وحتی جامعه جهانی شک ندارند که حکومت پاکستان متجاوز است وجواب متجاوز هم باید داده شود اول باید این واقعیت را به اثبات برسانیم که آیا سر زمین مامورد تجاوز قرار گرفته ومبعد مسئولیت ایمانی ووجدانی ما در برابر تجاوز چیست.؟این وظیفه ملت است ملتی متحد وقهرمان وبرادر.ولی از حکومت انتظار نداشته باشید:با وجود آن که مقامات افغانستان همواره ادعا دارند که این راکت‏ها از خاک پاکستان فیر می‏شود؛ باز هم در مورد دوستی ودشمنی پاکستان دچار تردید اند واین ضعف حکومت  باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه شده و آنان خواستار قیام مردمی‌علیه تجاوز پاکستان گردیدند.

طالبان وداعیه مبارزه علیه اشغال:طالبان افغانی که خودرا افغان وپیرو قرآن میدانند حالا چه خواهند کرد؟ شاید ادعا کنند کشور از طرف غربی ها اشغال شده اول با آنها میدان را صاف میکنیم واما باید بدانند که هیچ خارجی ادعای مالکیت یک وجب زمین ویا خاک مارا نکرده است واین پاکستان است که ادعای مالکیت دارد واشغال آن هیچنوع توجیه ندارد.هر چند طرفدار هیچ خارجی در افغانستان نیستم ووجود غربیها هم از اثر بازی های پاکستان است باز هم به جرأت میگویم اگر یک غربی ادعای مالکیت یک متر از خاکم را داشته بشاد عطای شانرا به لقای شان بخشیذه با مشت اهنین دهان شانرا جوال دندان میسازم ولی پاکستان در هر قدم قصد اشغال وملکیت را  دارد وما نباید فریب بخوریم ووقت آن فرا رسیده تا فرزندان افغان زیر هر نامی که هستند علیه اشغال آشکار به قیام ومبارزه  به پردازند.