دل فروش نوشته نذیر ظفر لویزیانا-امریکا

********

دلم را بهــــــــر جانان میفروشم

قسم خوردم کــه ارزان میفروشم

شود گـر مشــــــــتری بهر حیاتم

برایش هردو یکــــسان میفروشم

نه مثل جنــــــــگ سالاران کابل

تفنگ و تــــوپ و آوان میفروشم

ندارم گــر دکان گلفــــــــــــروشی

گل عشــــــــقم به دامان میفروشم

لب پر خنــــــــده زین سودا ندارم

به چــــــــشم پر زگریان میفروشم

نه من چــــون شیــخ با تذویر بیجا

به هر یک لحــظه ایمان میفروشم

ز بار مفلســـــــــی گنجینه ء خود

برای لقـــــــــــــمهء نان میفروشم

ز جبر ایـــــــــن زمانه نا علاج ام

مـــــــــتاع خود به تاوان میفروشم