اخیرا داکتر ناصر سرمست در لندن ،عضویت اورکستر فیل آرمونیکا که فی الواقع یک مقام بلند بخاطر ارجگذاری به هنرمندان برجسته میباشد ، بدست آورده است . شما می توانید جزئیات این دست آورد را از لابلای مصلحبۀ او ذریعۀ لینک پائین بشنوید . عنایت سادات

podcast

 

مصاحبۀ داکتر ناصرسرمست با بی بی سی – maria.daro@gmail.com – Gmail