خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا ……:عنایت سادات

خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا از منطقۀ پشتونخواه میباشد .درین پارچۀ هنری او ، سراسر انتقاد و نکوهش ازاوضاع مسلط در جامعۀ مورد نظر وی بیان شده است .این بیان ، دقیقا” وضع موجود وطن مارا مشخص می نماید . بهتر است خود تان این پارچۀ زیبا را بشنوید.

http://youtu.be/FCPeod67WHo