دیموکراسی طالبی و طالبان دموکرات ُ آیا قوانین اسلامی با موازین دموکراسی سازگار است؟

 

mohamad