نیافتم نوشته نذیر ظفر سندیاگو – امریکا

download******** 

بر هر دری که حلقه زدم سر نیافتم

پالـــیدم عمری همدل و یاور  نیافتم

دیدم ز روزگار بسی گرم و سرد را

یک آشـــنا به حرف پیامــــبر نیافتم

از الفتی کسی نشــــــدم هیچ مستفید

مهری به غیر الفـــــــت مادر نیافتم

کردم سفر به کنج و کنار جهان ولی

چون میهـــــــــــنم کرانه بهتر نیافتم

گفتم زمکر دهر روم از زمین برون

پرواز در عیـــــــــوق کنم پر نیافتم

کردم تلاش بیهوده کامم نشد حصول

غیر از رضای حضرت داور نیافتم

در پای منبر هر چه نشستم به اعتنا

مقصود عـــــشق بر سر منبر نیافتم

هر کس پی ظفر به جهان دارد ارزو

من با ظـــــــفر نشانهء از فر نیافتم