شرائط امضای قرار داد امنیتی اعلان شد: : احـمــد سـعـیـدی

images
چند قبل جناب حامد کرزی در آستانه گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر از تعلیق مذاکرات بین کابل واشنگتن بخاطر امضای قرار داد امنیتی سخن گفت وآغاز مذاکرات  را به بر آورده شدن شرائط افغانستان موکول ساخت شرائط که هیچکس در جریان جزئیات آن نبود ولی طبق معمول مردم میدانستند روزی ایشان اعلان میکنند که شرائط ما بر آورده شد وقرار داد هم امضا شده حال طبق پیشبینی های قبلی بجای شرائط تنها یک شرط که از نظر ایشان خیلی مهم پنداشته شده برای اشتی با آمریکا وآغاز مذاکرات بخاطر امضای قرار داد امنیتی اعلان نمود

وگفت: هیچ مشکلی بین آمریکا وافغانستان نیست مشکل اساسی وادار ساختن طالبان به آغاز مذاکرات صلح با حکومت ویا شورای عالی صلح افغانستان است واین مطلب را جناب رئیس جمهور روز دوازدهم سرطان 1392)  حین دیدار وگفتگو در مورد توافقنامه امنیتی دردیدار با سناتوران امریکایی جان مکن ولنزی گرا هام گفته است که مذاکره در مورد سند امنیتی با امریکا در صورت آغاز مذاکرات صلح طالبان با شورای عالی صلح، از سر گرفته می شود.

باز هم مسئولیت گریزی: یک روز اعلان میکنند که در مذاکرات صلح شرکت نمیکنند وروزی دیگر امضای قرار داد امنیتی با آمریکا را مشروط به آغاز مذاکرات صلح با طالبان میدانند  که اینها همه به منظور مسئولیت گریزی وانداختن مسئولیت بدوش مردم است قبلا در یک مقاله نوشته بودم که شخص رئیس جمهور میکوشد بار مسئولیت تمام قرار داد ها وپیمانها را بدوش مردم بگذارد وخود را از اتهامات احتمالی آینده  نجات دهد چنانچه در گفتگوی ویژه با این دوسناتور  گفته است که مردم افغانستان خواهان امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا می باشند اما تاکید کرده که امضای آن مشروط به توانمند شدن افغانستان، تضمین یک نظام قوی مرکزی و تامین امنیت و ثبات می باشد. مسئله تیره بودن رابط بین کابل واشنگتن را هم  به باور وإعتمناد مردم حواله کرد وگفت باور وإعتماد مردم نسبت به آمریکا خدشه دار شده  باید اول إعتماد سازی شود یعنی خودش هیچ مشکلی با آمریکا  ندارد واین ملت افغانستان است که به تعهدات وقرار داد های  آمریکا باور ندارد لذا امریکا باید ادامه حاکمیت وامنیت افغانستان را به نفع چورگران واختلاسگران تاریخ تضمین کند.وما از آینده خود مطمئن شویم بعدا قرار داد امضا خواهد واین تضمینات باید در متن قرار داد گنجانیده شود وبجای منافع ملی منافع شخصی افراد ووابستگان غرب در افغانستان تضمین گردد که درین روز ها  چانه زدن به همین راستا ادامه دارد.

أهمیت شروط رئیس جمهور: شرط اساسی رئیس جمهور بخاطر آغاز مزاکرات جهت امضای قرار داد امنیتی آغاز گفتگو ومذاکره مستقیم ومباشر با طالبان بوده است.مذاکره که ده سال میشود  خوراک ویا مواد خام بحث ها وگفتگو های داغ  رسانه هاست وچندین شخصیت مهم درین راستا  قربانی شده  اند که مهمترین شان ترور استاد برهان الدین ربانی به بهانه آغاز وادامه مذاکرات بوده وبعد اسدالله خالد رئیس امنیت ملی که آغوشش برای نماینده وحامل پیام صلح طالبان باز شد وانفجار صلح آمیز بدنش را پارچه پارچه نمود وحال دیگر قدرت و توانایی جسمی خویش را از دست داده و تا هنوز در خارج کشور مصروف تداوی خویش است  من فکر میکنم این شرط آقای کرزی به هیچصورت متناسب با أهمیت امضای پیمان استراتیزیک وقرار داد امینتی نبوده وشخصی ایشان میکوشند  با راه انداختن این  اراجیف ذهنیت عامه را تحریف کنند. در قرار داد های امینتی میبایست تجهیز وتعلیم اردو وتضمینات امنیتی که افغانستان را متکی بخودش میساخت ارائه میشد .چو.ن طالبان تا هنوز عناصری نیستند که تعین کننده سیاست خارجی وتقویت استراتیزی افغانستان باشند اما قصر نشینان کابل سعی میکنند در هر حرکت وتصمیم گیری موقعیت طالبان را با ارزش جلوه دهند.

مذاکرات قطر وتقاضای والی غزنی: والی غزنی از طالبان خواسته تا بجای قطر غزنی پایتخت تمدن کشور های اسلامی را من حیث محل آغاز مذاکرات صلح انتخاب کنند.خوب تقاضای خوبی هست واگر بفرض محال طالبان این داعیه را بپذیرند چه کسی جرأت به آغوش کشیدن پیام رسان طالبان را دارد.مگر شخصیت های بزرگ حین بغل کشی با حاملین ویا قاصدین پیام صلح طالبان قربانی نشده اند.وچه تضمین وجود دارد که تمام وجود حاملین پیام صلح طالبان با مواد انفجاری چرب نشده با شد وبا مدرنترین شیوه جان چندین فرد دیگر گرفته نشود.اصلا قطر بخاطر انتخاب شده که نمایندگان امریکا وکشور های غربی میخواهند با نمایندگان طالبان مذاکره کنند وایشان مطمئن اند که طالبان در قطر به مواد انفجاری دسترسی ندارند والا هیچ فردی جرأت نمیکند به مشوره وصلح طالبان اطمینان داشته باشد وقطر به همین دلیل انتخاب شده.اگر والی غزنی باور دارد که طالبان بدون  جا بجای مواد منفجره در شرمگا های شان ویا معده وارد جلسه صلح میشوند میشود یکی از ولایات افغانستان را محل آغاز مذاکرات انتخاب نمود چیزیکه  رئیس جمهور هم مشتاق آن است وهم از آن میگریزد.میخواهد طالبان باوی مذاکره کنند واما از روبرو شدن با ایشان هراس دارد.وحال شرط امضای قرار داد امنیتی با آمریکا تنها آغاز مذاکرات صلح با طالبان است  خوب است که در قطر وسعودی شروع شود اقلا آنجا انفجار صورت نمیگیرد.