ماه نیایش : نوشته نذیر ظفر

download*****
ضیافت گاه رحمان است این ماه

سراسر پر زغفران است این ماه

شب و روزش فلاح بنده گان است

صیامء فیض باران است این ماه

ضمانت میکــــــند حا جات ما را

پر از انوار ایــــمان است این ماه

خط بطلان کشد بر روی عصیان

گریزان از تو عصیان است این ماه

بـــــیا تذ کــیهء انفـــــــاس خود کن

که با تـــقدیر و امکان است این ماه

دری رحمت بروی هرکه باز است

نماز و روزه شایــــان است این ماه

اگر خوابی وگر بیداری ای دوست

ترا رحمــــــت فراوان است این ماه

بخوان قران پــاک ء با صـــــــفا را

نزول از بهـــر قــران است این ماه

سرشک المـاس بازار تمــــــــناست

غنا در چشــــــم گریان است این ماه

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.