مــــامـــوریـــت ســـقــوط ُ نقش سی آی ای در سقوط طالبان وچهره های قابل اعتماد آنان : ترجمه اســـد الله شفایی