نمی دانم چه خواهد شد : مسعود حداد

mashoodhadad******

نمی دانم  چه  خواهد شد

پس از چندی         

غرور ملتی را        

ستون قدرتی را       

چنان باآتش خمپاره ها

به خاکستر مبدل ساخت

ویا شاید            

   

هزاران مرد به خون غلطد

هزاران طفل خون گرید

هزاران زن زبون گردد

سوالی نیست زهیچ فردی

چرا زنگی! چنین کردی؟

نمی دانم چه خواهد شد

پس از چندی         

تبسم را زلب دزدد   

کسی آنجا نمی خندد  

بجای شیر خون دوشند

بجای اّب اشک نوشند

سوالی نیست زهیچ فردی

چرا زنگی چنین کردی  ؟

مسعود حداد 4 سپتامبر

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.