نامه سر گشاده به جلالت مأب وزیر عد لیه ….احمد سعیدی

     images
    
محترم القدر وزیر صاحب عدلیه سلام:شما بهتر میدانید که  ملتها وجوامع بشری دارائی کجروی ها شکست ریخت ها وانحرافات اند که میتواند به میزان قانون وحفظ تعادل راست شود واستواری زمین وآسمان نیز بر مبنی همین قاعده است ورنه حالا نه خورشیدی بود ونه هم مهتاب  نه زمین را نعمتی بود ونه هم شمس وقمر را حکمتی اما عدالت خالق  جهان حکم میکند تا هر پدیده بجایش قرار گیرد ومخلوقاتش ازوی بهره گیرند نه تنها انسانها که نور آفتاب وشعاع مهتاب وستارگان وآب وباد هر کدام وظیفه خودرا دارند واما در عرصه امور اداری وتشریعی که انسانها مأمور اند نقش مجریان قانون بخصوص نهاد های عدلی وقضائی خیلی با ارزش وبا أهمیت است واگر از حکمت وفلسفه بگذریم با نگاه ساده گوشه از اوضاع اشفته افغانستان اینطور جلوۀ ارائی میکند.

* جعل وتقلب در هویت رفتار وکردار شخصیت های حقیقی وحکمی اما خوشبختانه شخصیت های حکمی غالبا مشروعیت خودرا از نهاد های عدلیه میگرند واگر از مرجع دیگری صاحب هویت وشخصیت شوند باز هم تحت نظارت مستقیم وزارت عدلیه به فعالیتهای خود ادامه میدهد.یکی از مواردیکه مایه نگرانی مردم ما شده هویت سازی وجعل کاری احزاب وافراد است وما اطلاع داریم که طبق قانون وزارت عدلیه اضافه از 18 حزب رسمی هم در 22 ولایت افغانستان دفتر ندارند ودر مجالس ومحافل رسمی حدود اضافه از  صد حزب سیاسی به معامله ومجادله می نشینند حالا میخواهیم درست بدانیم که کدام یکی از أحزاب سیاسی دارائی شخصیت مشروع وقانونی اند وکتاب مجموعه های غیر رسمی چپن یک حزب را بر تن کشیده اند..

* درست است که لست أحزاب راجستر شده وواجد شرائط در ریاست بر رسی وانسجام أحزاب سیاسی وساز مانهای اجتماعی وزارت محترم عدلیه ثبت است اما نمیشود مردم را بخاطر عدم دست رسی به انتر نت ملامت کرد.بناء مسئولیتهای وظیفوی ایجاب میکند تا وزارت محترم عدلیه أحزاب واجد شرائط را بار بار اعلان وبه مردم معرفی کند واز تجارت سیاسی افراد زیر نام أحزاب جلوگیری کند در غیر آن پروسه به بیراهه میرود. شما میدانید نقش اشخاص وافراد وفعالین سر شناس جامعه مدنی هم کمتر از برخی أحزاب نیست اما وقتیکه یک فرد از آدرس حزب وارد میدان میشود در تقلب از همینجا می آغازد.ما هیچ گزینۀ را برای انتخابات نمی بنیم یعنی انتخابات شر ط اساسی انتقال مسالمت آمیز قدرت است وما سر اجام از اصل پروسه حمایت خواهیم نمود چون برای ما حالا نهادینه شدن پروسه دموکراسی ارزش دارد تا مؤفق شدن فرد مشخص لذا بخاطراثر گزاری در پروسه باید شخصیت ها طور قانونمند معرفی شود که کی شخصیت مستقل است و چه کسی از یک حزب سیاسی نمایندگی میکند واثر اینها در انتخابات چه هست.؟

رسالت وزارت عدایه در مهار ساختن جعل وتقلب خیلی حیاتی است چون در جوامع پیشرفته بخاطر اعتماد که وزارت عدلیه دارند فکر تلف شدن حقوق شانرا نمیکنند چون نهاد عدلیه وقضائی هیچ نوع تبعیض وتفاوت را بین افراد قائل نیست. بهتر برای معرفی أحزاب سیاسی که درائی شرائط ونفوذ در بین مردم اند اقدام کنند والا لست یکصد ودو حزب سیاسی در کشور غریب وفقیر ما به طوق  عذاب مبدل میشود.بناءٌ ما از وزارت محترم عدلیه میخواهیم تا در مورد تعداد أحزاب نیز گزینه را وضع کند واین تعدد بی مهار به هیچصورت به نفع ملت افغانستان نیست ودلیل است بر اینکه نهاد های مسئول برای مدیریت وتنظیم امور خلاقیت بحرچ نمیدهند.اگر باور ندارد لنک ذیل را مشاهده کنید.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/07/090718_a-af-election-political-parties.shtml