وزارت خارجه درچنگال چپاولگري ها وگروپ بندي ها….استاد (صباح)

 Untitled

فساد بی حد وحصر در ادارات دولت، که در واقع به یکی از عمده ترین عوامل ناکامی در طول سالهاي گذشته مبدل شده است تنها محدود به وزارتخانه ها و ارگان های بیرون از قصر ریاست جمهوری نمانده است. تاسفارتخانه هاونماينده گي هاي سياسي ريشه دوانده است. کارمندان سفارت متشکل است از پسرخلیلی – پسر الکو – خواهرزاده کرزی ، خويش وقوم دبل عبدالله ، ملا مارشال فهيم ، سيد منصورنادري ، صبغت الله مجددي ،قانوني ، دبل عبدالله  …

صحبت ازپژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان میکنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان باجان انسان میکنند.

درسفارتخانه هاونماينده گي هاي سياسي کشور تمامی افراد به شمول دریورها بازدوبندهاي سياسي ، مصلحتي ، تنظيمي وروابط هاي شخصي تعين ميشوند وهمچنان به زبان ساده چپاولگري ها وحق تلفي به پيمانه وسيعي جريان دارد. متاسفانه وزارت خارجه به اساس زدوبندهاي گروپي وتنظيمي به عنوان سفیر وديپلومات به خارج اعزام میکند که توانمندي واستعداد وتحصيل حقوقي وديپلوماتيک ندارندويا سند جعلي تحصيلي دارند.

افغانستان با درنظرداشت دریافت کمک از دیگر کشورهای جهان در سیاست خارجی خود با محدودیت هایی مواجه است برخی کشورهایی که حضور نظامی و سیاسی گسترده درافغانستان دارند به عوض کمک های خود، اهداف و خواسته های خاص خود را دنبال می کنند که درتعارض با منافع ملی افغانستان است.اما نباید زمامداران در روابط خود با این کشورها منافع ملي را قربانی کمک های خارجی کند. در خصوص پیامدهای حضور نیروهای خارجی برسیاست خارجی ، دولت برای خارج شدن از پیامدهای منفی این حضور باید تلاش ميکرد حضور این نیروها را قانونمند مينمود. ایالات متحده امریکا حامی و همکار نزدیک افغانستان ، ولی سیاستی را دنبال می نماید که برمبنای آن خویشتن را مسوول نمی داند تاعلیه کم‏کاری پاکستان درامر مبارزه با تروریزم موضع گیری شدیدی داشته باشد.

عدم موفقیت سیاست خارجی کرزی ووزارت خارجه ، میتوان ازلاینحل ماندن موضوع برگشت وياتعين سرنوشت مهاجرین درايران ، پاکستان ، اندونزيا، يونان … ، قطع تجاوزوراکت بازي پاکستان ، جلب وکمکهاي فراواني دول خارجي ، مهارانجوهاودلالان بين المللي وسياست موثرومستقل خارجي طي اين مدت اشاره نمود ، مشکل عمده واساسي تعين سرنوشتي غربت نشينان بود که برای حلي اين مشکل توجه قابل ملاحظه ي ازطرف وزارت عودت مهاجرين ، وزارت امورخارجه وسفارت خانه های افغانستان درکشورهای منطقه وفرامنطقوي ، جای که تعداد زیاد افغانان مهاجر زنده گی میکنند ، صورت نگرفت . سفارت خانه ها ونماينده گي هاي سياسي وادارات وزارت مهاجرين، که بررسی مشکلات مهاجرین جز وظیفه انان می باشد ، کاري را درزمینه انجام نداده اند، بلکه برعکس از مشکلات مهاجرين که دروضع دشواري قراردارند به نفع شخصی خود استفاده نمودند.

اکثریت اين مقامات کاروبار تجارتی درکشورهای خارجی دارند ، و درنتیجه ، به جای بهبود وضع مهاجرین ، درباره تجارت وپيداوپناه خود مصروف ومشغول هستند ، که رئیس جمهور کرزی ، از وضع اگاهی لازم نيزدارد. درتمام سفارتخانه هامشتي ازانسانهاي بي مسووليت واستفاده جوکه ازبستگان واقاربي قدرتمداران دولت ويا به اساس تعلقات سياسي با دبل عبدالله ورنگين داد فرسپنتا تقررحاصل نموده اند( نگارنده دربررسي بعدي اين چهره هاراافشاء خواهد کرد). برای افغانستان عامل مهم سیاست خارجی سرمایه گذاری های بين المللي و حجم کمک های خارجی محسوب میشد. درپلان های کرزی ، که اودرباره آنها درهرمحل ومکاني باقرقره صحبت نموده اند ، ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری های وسیع درشهرهای بزرگ ، با پیروی از مثال سنگاپور ، شامل بود ولی تا به حال درين مورد مسووليت پذيري وطني وکاري دلسوزانه صورت نگرفته است. کمکهاي نسبي که درکشورآمده ازطریق بانک های خارجی به خارج منتقل گرديد ودرعین حال بخشي قابل ملاحظه ديگرآنرا انجو هابه جیب زدند.

متاسفانه بحران کنوني که شامل، تولید و ترافیک مواد مخدره ،فساد اداری ورشوت ، فعالیت طالبان ، چوروچپاول جنگسالاران وکابينه بي کفايت و حضور نیروهای مسلح خارجی میگردد.عمدتآاين بحران ازجانب مقامات رهبري ومديريت ميشودودولت وملت رابه چالش کشانده اند، تشويشي که امروزملت راسراسيمه ساخته اينست ، در صورت خروج نیروهای خارجی ازکشور جنگ داخلی وسیع اغاز خواهد شد ، که انعکاسات به مقیاس جهانی را در بر خواهد داشت. ازین امر میتوان نتیجه گیری نمود ، که حوصله مندی و زمان برای ساختن دولت قوی متمرکز ، با اردو و پولیس موثر ، به مساعدت کشورهاي ديگر ضروري پنداشته می شد که متاسفانه ديگرازدست رفته است.

آمريكايي هادرجريان لشکرکشي ادعا كردند كه دوران گذار افغانستان و رسيدن به جامعه اي مدرن امن باثبات و دمكراتيك بزودي فرامي رسد ولي دراندك زماني ناامني ها ازهمان مناطقي كه آمريكائي ها و سايرنيروهاي ناتو درآن حضور داشتند به سرعت گسترش يافت ومواد مخدر بيش ازهر زمان ديگري درهمان مناطق كشت وقاچاق آن روبه افزايش گذاشت ، نيروهاي ائتلاف در كارنامه حضور بيش ازده ساله خود به اعتراف فرماندهان نظامي وسياستمداران غربي دستاوردي جزفقروگرسنگي فساد و بي عدالتي كشتار و ناامني و گسترش توليد مواد مخدربراي مردم نداشته و نه تنها قادر به تامين امنيت براي كشورنشدند بلكه نتوانستند حتي امنيت لازم را نيز براي نظاميان خود تامين كنند.

ائتلاف كه ابتدا با وعده هاي چرب ونرم پنجاه هزارنيروي نظامي روانه کشورنموده وبعدهاتعداد اين نيروهاوکارمندان سياسي ونظامي آن تامرزي صدوچندهزارنفررسيد آنچنان فرتوت و بي روحيه شده اند كه اعتراف به شكست تنها صدايي است كه ازاينجاوآنجابه گوش مي رسد.

 وزارت

انچه که دربالاازآن تذکربه عمل آمد وهمه اين ناشدنها، تنبلي ها، تغافلها ، بي مسووليتها، استفاده جويي هاوروزگميهامربوط ميشود به هيت رهبري دست اندرکاران سياست خارجي کشوروبخصوص وزارت خارجه وناگذيربايد مکثي کوتاهي داشته باشيم به کارکردهاي مختصري اين چهره هاي بي مسووليت وچوکي پرست ووند باز.

دبل عبدالله درسال هشتادوچهاربه معبد گاهي همفکرانش به پاکستان ميرود وازآنجا به پنجشيرميرودتاجنگسالارشودوباسقوط حکومت داکترنجيب ازسال هفتادويک تا سيزده هفتادوپنج خورشیدی عيني چوروچپاول، کشتن وبستن وبردن،ويراني وبربادي ملت وميهن وسيه روزي وفلاکت مردم افغانستان در کابل به حیث رییس دفتروسخنگوی وزارت دفاع ( وزيردفاع احمد شاه مسعود بود) وظیفه اجرا کرده و یک سال پس ازفرارازکابل درحکومت جبلسراج معاون وزارت خارجه دولت نام نهاد رباني گرديد. عبدالله بعد ازسقوط طالبان دراداره موقت و بعدا دردوره انتقالی، زمان دالربازي وچوروچپاول ومعامله وسرسپرده گي به خارجيها وزارت خارجه را درچنگال بخشي کنفرانس نامتجانس بن اشغال نمود.
عبدالله ميگويد: … در سال سيزده شصت وچهار ازراه چترال به نورستان و پنجشیرآمده، شامل جبهه پنجشیر شدم. از پاکستان تا پنجشیر ، فاصله حدود يازده روز را پیاده و یا سوار براسپ طی کردم تا وارد جبهه پنچشیر شدم. قبل از آمدن به جبهۀ پنجشیر، دوستان و تعدادی از اعضای خانواده اصرار داشتند که به غرب بروم و تحصیلاتم را دررشته طب ادامه دهم ؛اما تصمیم خودم این شد که به صف جهاد بپیوندم و در پهلوی مجاهدین درجبهۀ پنجشیربه حیث داکتر ایفای وظیفه نمایم. پس ازورودبه جبهۀ پنجیشر، با آمر صاحب شهید (احمد شاه مسعود)آشنا شدم…

باقی دوران را با آمر صاحب(احمد شاه مسعود) بودم. در آنزمان در پنجشیر و شمال افغانستان تشکیلاتی بود به نام شورای نظار که تحت چتر جمعیت و زیر نظر آمر صاحب فعالیت می کرد. من هم دراین تشکیلات، به عنوان دستیار با آمر صاحب همکار بودم…

عبدالله که مهره کلیدی دولت مصلحت گراي کرزی بود( وزيرخارجه ) واکنون اکت اپوزيسيوني مينمايد و به خود چهره منتقد رژیم را گرفته ازطرح مصالحه دولت با طالبان میخواهد سود سیاسی ببرد.

درحالیکه که رهبري اداره نام نهاد صلح را رباني واکنون بالاي اين ميراث پسرش صلاح الدين رباني نيشخوارميزند. عبدالله باپرروي وديده درايي هرزماني که ازسفرغرب بازميگردد ازصلح ، دموکراسي  ومردم سالاري سخن ميگويد،  امامردم ما فراموش نمیکنند که جنایات، چپاولگری ها، تجاوز بر ناموس مردم و دوزخ ساختن کشور بوسیله گروپ جهادی شوراي نظارکه عبدالله يکي ازمهره ها بود. همين خيانت وجنايتي تنظيم جمعيت بود که پاکستان زمینه را مساعد دیده طالبان را برمردم ما تحمیل کردند. حتی رهبران عبدالله درابتدا ازطالبان حمایت کردند، ربانی آنان را فرشته های صلح نامید و احمد شاه مسعود با آنان به مذاکره نشست وگفت اهداف ما و شما کاملا یکیست.  ( درميدان شهر) مردم ماهيچ زماني ازاداره فاسد وچپاولگرکنوني که امتحان داده اند به خوشبختي  نخواهند رسید.  

{ البته يک مشت اوباش واستفاده جوي که بخاطردزدي وچپاول درادارات پردرآمدي داخلي وکرسي هاي ديپلوماتيکي خزيده اند ازين امرمستثني است} اين اداره زماني ميتوانيست موفقانه عمل نمايد واعتمادمردم راجلب کند که انسانهاي چپاولگروخود فروخته ي چون عبدالله وباند فساد پيشه اش مورد بازخواست وپيگرد قانوني قرارميگيرفت وازجانب ديگرمسووليت ادارات دولتي بدست افراد صادق وخدمتگاروطن ومردم ميبود.

احمد کابلي مينويسد: … کسانی که با عبدالله رابطه نزدیک دارند، اورا آدم بی سواد، بی کفایت، هرزه، زن باره، وبی تعهد می دانند. مهم تر ازهمه اورا دارای رفتار دوخصلتی می شناسند که ترکیب ازرفتار زنانه ومردانه میباشد. علاقه شدید او به عطریات، استفاده ازلوازم آرایش زنانه، افراط درخرید لبهاسهای گرانبها، اداهای زنانه وخیلی چیزهای دیگرازجمله پدیده های اندکه در اخلاق ورفتارعبدالله مشاهده میگردد و این پدیده ها درجامعه افغانستان رفتار واخلاق زنانه تعریف میشوند. بعضی ها دلیل زن باره بودن عبدالله را مشکلات دوران فامیلی او میداند که درهرصورت، این گونه اخلاق ورفتار برای یک مدیرسیاسی عیب بسیار برجسته و ضعف آشکار تلقی میگردد. برعلاوه اینها، عبدالله فاقد تقید وتعهد به ارزشها ونورمهای مروج درمناسبات دوستی میباشد که در این راستا به هیچ معیاری تعهد وتقید ندارد…

همچنان عبدالله دربرنامه تلویزیون پنجره درامریکا نقطه نظرهای خود را درمورد جنایتکاران جنگی، مردم، محاکم قضایی و عمداتا در باره ای تاریخ سه ده ای اخیر بیان نموده است. وی به جواب گرداننده این تلویزیون گفت- مسله ای جنایتکار جنگی یک اصطلاح است . وانتباه هرکس ازآن فرق میکند. که را می توان مجرم جنگی خطاب کرد؟. درافغانستان محاکم قانونی برای محاکمه ای جنایتکاران وجود ندارد. و…و…

عبدالله خیلی ماهرانه از کودتایی کمونیستی شروع نموده وازحضورارتش سرخ یاد آوری کرد. درین جا از جنگ و مقاومت علیه اشغال با آب تاب فراوان یاد آوری نمود اما از شکست کمونیست تا آمدن طالبان را ماهرانه در دو کلمه خلاصه نموده و یکباره طالبان و القاعده و مبارزه ای جهانی علیه این گروه را به بحث گرفت.

اماوي در تلویزیون طلوع که دربرابرسوالي گرداننده اين شبکه که چراجنايتکاران جنگي وناقضين حقوق بشروچپاولگراني دارايي عامه به محاکمه کشيده نميشود وژورناليست ميپرسد ، با آمدن نظام جدید و پشتیبانی ممالک غرب وآمریکا در افغانستان چرا زمینه ای محاکمه ای جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر مهیا نشد. برعلاوه تعداد زیادی ازهمین جنایتکاران در پست های حساس حکومتی و دولتی جای گرفتند.آیا آنان مستحق چنین ریواردی بودند و یا هستند.عبدالله با این سوال سخت گیر افتاد. درمملکتی که دارای قانون اساسی ، ریس جمهور منتخب و همچنان پارلمان وبا پشتیبانی هزاران سرباز امریکایی است. محاکم قانونی وجود نداشته باشد تا به دوسیه های سیاه چند قلدر، قاچاقبر مواد مخدر و جنایتکار رسیده گی شود. اما عبدالله گاهی  نمی خواهد راجع به جنایاتی که دار و دسته شورای نظار درکابل بصورت خاص مرتکب شده اند حرفی بمیان آرد. او ماهرانه مدت دو سال جنگ و ویرانی رابا یک کلمه خلاصه کرده و آمدن طالبان و القاعده را یاد میکند. دبل عبدالله همانطوريکه درآمريکادربرابري سوالي خانمي که ميپرسد شماميليونهادالرازخارجيهاگرفتيد وووي ناگذيربه اعتراف ميگردد.

دوران حاکميت دبل عبدالله دروزارت خارجه شايد يکي ازبدترين دوران باشد که وزارت خارجه افغانستان به خود ديده ومايوسانه وسوگمندانه کشيده است . ضعيف ، روزگذران وناآگاه ترين اشخاص درپستهاي سياسي ودرکرسي هاي وزارت خارجه مقررگرديد وتااکنون نيزدرين کرسي هامانند لتهاي سلطانمحمود لميده اند.

سوگمندانه ده ها ديپلومات سفير وجنرال قونسل درخارج ازكشور راسراغ داريم كه اضافه از ده سال ميشود ازحقوق وامتيازات عالى برخورداراندواشخاصى هستند كه در طي بيست سال كار وماموريت خود در وزارت خارجه به خارج نرفته اند.  مشت نمونه خرواراشخاص وافرادي که درپستهاوکرسي هاي ديپلوماتيکي وسياسي کشوردرعيش وعشرت زنده گي دارند اينان اند ودرگزارش بعدي باتفصيل خواهم نوشت.

قهارعابد مسوول دفتر، جنرال قنسل درکراچي ومسوول عمومي گارد حفاظتي عبدالله وفعلا ريس بخش فرهنگي وزارت امورخارجه ،کيان احدي که همشيره اش خانم عبدالله است ومسوول قنسلي سفارت افغانستان درکانادا وصمد عمرکه ده سال درسفارت نيشخوارميزد واکنون نيزسفيردراروپا است.

ثاقب سکرتراول قنسلي درکراچي ومستشاردردهلي نو…، مسعود خليلي که نزديک به دودهه ميشود ازخوان سفارت خود وخانواده اش راتغذيه ي مينمايد، مسلم سرخه اتشه نظامي درلندن ، حاجى راشد الدين خسر برده احمد شاه مسعود – جنرال قونسل دردبى كه دردوران وزارت دبل عبدالله واکنون نيزبه يك امپراطور تبديل شده ووي هيچگونه تحصيلي نيزندارد – نزديک به ده سال ميشود بصفت شاردافيردرابوظبى وبعدا جنرال قونسل دردبى حکمروايي دارد.

سيد شهاب الدين مهره کشورازبکستان سرپرست سفارت افغانستان درتاشکند وداماد سيد منصورنادري نزديک به پنج سال ، نصير احمد نوربيش ازده سال درنماينده گى سياسى افغانستان دركويت وقطركار نمودوفعلا بصفت سفير درامارات عربى تقرر يافته وهمانطور فضل الرحمن فاضل رئيس قونسلى كه ده سال درسفارت افغانستان درهند وجنرال قونسل دربن مشغول بودواكنون نيز درتلاشي تقرر بصفت سفيراست ، ابراهيمى دردبى وخانمش درابوظبى وهمچنان ازبي بندوباري وچپاولگري درسفارت افغانستان دربرلين وواشنگتن همه اطلاع دارند.

سپنتاازمحدود چهره هاي است که به کرزي نزديک بوده ودرعملکردهاي وي مستقيم وياغيرمستقيم دخيل بوده وخيلي ازمسووليتهامتوجه وي است ، سپنتاازنظرفکري دارايي استقراري کمي بوده وزود تصميم ميگيردوهمچنان سريع پشيمان ميشود.  سپنتادرشهداء صالحین برمزارعبدالرحمن محمودی وميرغلام محمدغبار ازسنگ فروش‌ها سخن گفت که سخنان وي متوجه شورای نظار بود که به کمک احمد شاه مسعود، معادن سنگ لاجورد، ياقوت و فيروزه را به تاراج بردند و فروختند. حرف‌های سپنتا مانند به پتک سر محب بارش فرودآمد.  وي به محض ختم حرف‌های سپنتا گفت- گرچه من نمی‌خواستم در اينجا حرف بزنم ولی حرف‌های سپنتا مرا وادار کرد که اينجا بيايم و دررد حرف‌های بی‌اساس سپنتا چيزی را بگويم. ولی فکر ميکنم تذکر چند نکته را ضروری ميدانم که به سپنتا هشدار بدهم.برخورد محب بارش اندکی نه بلکه زياد تعرضانه بود او به سپنتا تاخت و گفت آخر تو چرا؟ اين حرف‌ها را بايد بزنی؟ و درادامه حرف‌هايش اضافه کرد- اگر از سنگ‌فروش‌ها حرف می‌زنيد، چرا از وطن فروشان چيزی نمی‌گوييد؟ .

محب بارش از مصاحبه سپنتا که شب گذشته‌اش با راديو بی‌بی‌سی انجام داده بود، ياد کرد و گفت-  سپنتا خود تان ديشب با بی‌بی سی مصاحبه داشتيد وازايالات متحده آمريکا دفاع کرديد، آمريکايی که با آوردن دموکراسی‌اش دراولين قدم آن کشوررا به فاحشه‌خانه تبديل ميکند. واندکي ازين مشاجره نگذشته بود که سپنتارسمآ ازين سخنانش معذورت خواست.

دريک بازي ديگرکرزي به سپنتاوظيفه سپرد تاپيمان استراتژيک راباايالات متحده آمريکاتدوين ، مذاکره ومديريت نمايدودراخرين تحليل مسووليتش نيزمتوجه اسپنتا خواهد بود.

سپنتابااشغال کرسي وزارت خارجه اعلان كرد كه هيچ سفارشي از اهل قدرت در مورد تقرر ديپلمات‌ها را نمي‌پذيرد، اماعملآ تغيرونوآوري هاي که ضروري بود وتوقع ميرفت به انجام نرسانيد.

سپنتابه مثابه روشنفکري مکتبي بايد تخصص تحصيلى واستعداد وتوانائى را درتقرر سفراء وقونسل ها مد نظرميداشت واناننكه براساس مصلحت ورابط فاميلى وشخصى به سالهاى متعدد در سفارتخانه ها وجنرال قونسل تقرريافتنه بودند سبکدوش ميگرديد که نگرديد . 

– صمدعمرسفير در كانادا كه از سال دوهزارودو وتا كنون در خارج اقامت دارند .

– حكيمى سفير در كشور امبرطورى جابان ودركشور جين هشت سال است در خارج از كشور اقامت داشتند.
– زلمى عزيز معين سياسى اسبق وزارت كه بعداز تقاعد شان بصفت سفير درمسكو تقرر يافتند وشش سال در كشورروسيه خضورداشتند. 
– طرزى اضافتر از هشت سال در خارج فعاليت ديبلوماتيك مينمودند.
– مسعود خليلى سفير فعلى درتركيه وقبلا در كشورهند كه اضافتر ازپانزده سال در خارج اقامت دارند.
– جنرال اصف دلاور سفيردر اوكراين حدود ده سال درخارج كشوراقامت ميکردند.
– سيد طيب جواد سفير درامريكا اضافتر ازهشت سال وظيفه ديپلوماتيک داشتند.
– محمد ظاهر عزيزسفير دريونسكو ده سال .

– سيد شهاب الدين داماد سيد منصورنزديک به پنج سال ميشوددرسفارت افغانستان درتاشنکد لميده است.
– سلطان محمد بنياد جنرال قونسل در هالند وقبلا مستشار در جرمنى اضافتر ازدوازده سال است كه در خارج هستند. وده هاچهره ديگروتقرري يکتعداد اشخاصي غيرمسلکي به اساس زدوبندهاي حزبي وگروپي.  جابجاي هراتيان دروزارت امورخارجه بگونه مثال مراديان ، سلطان احمد بهين سخنگوي وفعلا سفيردرچين و…

 دونفر باهم

رنگین دادفر سپنتا درسال سيزده سي ودو در ولایت هرات به دنیا آمد، درجه لیسانس را دررشته حقوق و علوم سیاسی ازپوهنتون آنقره، درجه ماستری درعلوم سیاسی را از پوهنتون آخن کشور آلمان به دست آورده است. وي درانستیتوت علوم سیاسی پوهنتون آخن به حیث اسیستانت انجام وظیفه نموده است. کرزی، سپنتا را در کابینه  سال ۲۰۰۶ ، به عنوان وزیر امورخارجه به پارلمان معرفی کرد و سپنتا توانست با به دست آوردن رای اعتماد نماینده گان ، آغاز به کار‌کند . اسپنتا مانند تعداد ديگري اعضاي کابينه دارای تابعیت دوگانه آلمانی – افغانی است و یکی ازشرط‌ های نماینده گان پارلمان برای دادن رای اعتماد به وی ترک تابعیت آلمانی بود، وی اين شرط را پذیرفت واما درين کارعملآ اقدامي به عمل نياورد وازتابعيت آلماني اش صرف نظرنکرد.  وي فعلآ ريس شوراي امنيت ملي می باشد.  سپنتا به دلیل آنچه ضعف درجلوگیری ازاخراج مهاجرین از ایران خوانده شد، ازسوی مجلس استیضاح شد. ۱۲۴ تن از نماینده گان برعلیه وی رای دادند که یک رای کمتر ازحد نصاب برای سلب اعتماد بود. اما تعدادی ازنماینده گان ادعا کردند که یک ورقه رای مثبت بوده ولی باطل اعلان شده‌است. مجلس دو روز بعد ازآن برای بار دوم برای استیضاح وی صندوق رای گذاشت و ۱۴۱ رای منفی داد. با این حال، حامد کرزی رئیس جمهور این فیصله را خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس دانست و رسما از ستره محکمه تقاضای نظر شد.

بعد ازگذشت دو هفته، ستره محکمه به نفع وزیرخارجه رای داد، زیرا اولاً دلیل موجهی برای استیضاح وزیر امور خارجه وجود نداشته‌است و این استیضاح مخالف قانون اساسی کشور شمرده می‌شود و دوم اینکه رای دوم مجلس نمایندگان برای استیضاح غیر قانونی و بی اعتبار است، زیرا در مرتبه اول نماینده گان مخالف نتوانستند رای عدم اعتماد را به حد نصاب برسانند. اصولنامه وظایف داخلی مجلس ، رای دوم را ممنوع نموده‌است.

مجلس ، علی رغم تصمیم محکمه از موقف خود عدول نکرد و گفت که وزیر امور خارجه را برسمیت نمی‌شناسد. با این حال، سپنتا عملاً به عنوان وزیر امور خارجه فعاليت مينمود.

اسبپنتا در واپسین روزهای وزارتش، مراسم رونمایی ازکتابش، سیاست خارجی افغانستان در قرن بیست و یک  را در وزارت خارجه بر گزار کرد. می دانیم که او  روزگاری محصلي علوم سیاسی در پوهنتون انکا

را بود و لابد کم یا بیش ترکی هم می داند. من بعید نمی دانم که این کتاب اسپنتا که روی هم رفته یکی دو تا نطق تشریفاتی و چندمصاحبه کم اهمیت است، تقلیدی از کتابی« سیاست  خارجی ترکیه در قرن بیست و یک» اثر پرفیسور احمد داود اوغلو وزیر خارجه کنونی ترکیه باشد. اما، میان این دو کتاب تقریبا هم نام( در کتاب اسپنتا به جای ترکیه افغانستان آمده است و دیگر هیچ فرقی ندارد) تفاوت از زمین تا آسمان است.

سیاست ترکیه به طور سنتی رو به غرب طراحی شده بود و پان ترکیسم  که نیم نگاهی ترکیه به شرق محسوب می شد، به دلیل صبغۀ غلیظ سکولاریستی آن نیز چندان خریدار و طبعا جایگاهی درمیان ملل ترک زبان و ترک تبارنداشت. اسپنتا، اما اینک چه می خواهد بگوید؟ به فرض هم که مصاحبه های نه چندان پرمایه اورا در رادیو های بی بی سی و آزادی جدی بگیریم، جای سوال است که سیاست خارجی افغانستان در قرن بیستم چه گونه بوده است که اسپنتا می خواهد در قرن بیست و یکم  اصول تازۀ برای آن تد وین کند؟ اصلا افغانستان پتانسیل وظرفیت اجراء یک سیاست خارجی را دارد؟ حدس می زنم که اگر وسوسه عنوان کتاب داود اوغلو نبود، وزیر روشنفکر مرتکب چنین گزافه گویی ها نمی شد. سیاست خارجی مورد نظراسپنتا به طور شگفتی آوری رومانتیک و ایده آلیزه شده است؛ شیر  « بی یال و دم واشکمی» است که به هیچ یک ازنقطه های  بحران بین المللی تماس پیدا نمی  کند.

از خط دیورند و آب هیرمند که در گذریم، ماجرای کشمیر ، منازعات خاورمیانه وتشنج های فزاینده در خلیج فارس،در این سیاست خارجی هیچ جایی ندارند و باسکوت بر گزار شده است. اسپنتا یا به صلاح خود نمی دیده که در این باره ها حرفی بزند و یا دانش دیپلماتیک او تاب سخن گفتن در این حوزه ها را نداشته است.

زلمی رسول وکشتي شکسته دستگاه ديپلوماسي کشور، طیب جواد از سال ۲۰۰۳ سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین سفیر در برزیل، مکزیک، کلمبیا و آرژانتین بود. طوريکه همه مااطلاع داريم چندي قبل محفلي خوشگذراني درسفارت کشورمقيم واشنگتن برپاودرين مجلس سيد طيب جواد سفيروتعدادي ازخانمهاحضورداشتند ودرين بزم سفيردرمستي وميگساري غرق بود. عده گفتند تصاویری از اعمال غیراسلامی، غیراخلاقی وغیرافغانی یک سفیر ، درکشورش روزانه صدها خانه ویران، صدها زن بیوه و هزاران طفل یتیم می‌شوند. هزاران انسان اعم ازمرد و زن و پیر و جوان و کودک در این ماه مبارک رمضان شب‌ها گرسنه می‌خوابند و بعضی‌ها حتی سقفی هم برسر خود ندارند. سفيربزم آرايي مينمايد.  معاون شوراي ملي ضمن درخواست برکناری سفیرکشور در آمریکا، خطاب به وی اعلام کرده است : آقای سفیر… شما مشغول رقص با شراب و زنان هستید و مردم افغانستان در حال رقص در سیل و خون خود. چندي ازين ماجرانگذ شته بود که اکلیل حکیمی سفیرکبیر و نماینده فوق العاده در واشنگتن- ایالات متحده آمریکا ، توسط  هارون الکو مستشار آن سفارت مورد لت و کوب قرار گرفت. وزارت خارجه تائید کرده که میان برخی از کارمندان سفارت کشور در واشنگتن، برخورد فیزیکی روی داده است. برخی رسانه ها گزارش کرده اند که یک دیپلومات افغان که پسر یکی از کارمندان ارشد دولت است، به اکلیل حکیمی، سفیر در واشنگتن و یک دیپلومات دیگر حمله کرده و آنها را در دفتر کارشان لت و کوب کرده است. براساس این گزارشها، هر دو دیپلومات افغان به دلیل جراحاتی که برداشته اند، به یک شفاخانه منتقل شده اند.

شفیق که با هیچ زبان خارجی آشنائی ندارد و بقول دوستنانش حتی مکتب را تمام نکرده به دوکانداری روی آورده است چون از اقوام نزدیک ملا مارشال میباشد، ناگهانی به در برلین مقر شده است و اینک نوسال است در سفارت به استراحت و خوشگذراني می گذراند.  وهمچنان دررسانه ها گفته شد که با پشتیبانی اشرف سفیر دربرلین که شفيق درقاچاق الماس دخيل است وسفيرازوي از قاچاق الماس حق میگیرد. درين گيرودارتذکررفت تا یک هیئت کنترول به سفارت افغانستان به برلین بیایدو اتهام قاچاق الماس را که توسط خواهر زاده ملا مارشال که درعین حال اشته نظامی دربرلین میباشد بررسی کند.

به هرحال عملکرد ها وچپاولگری های غیاث توخی به مثابه مشت نمونه خروار ازابعاد فساد وارتباطات نا سالم ونا مشروع بدون هرگونه معیاراخلاقی درین وزارت در گزینش وگمارش کارمندان ودیپلوماتان این وزارت خانه  پرده برمیدارد.همان توخی که نان را از حلقوم کارمندان وهمکاران خویش در هنگام تصدی ریا ست اداری وزارت خارجه می دزدید ودر یک تبانی با مقامات وزارت از مجموع سه لک افغانی پول ماهانۀماکولات ,تنها سه لک آنرا ماهانه به جیب می زد ,اکنون مصمم است تا این شیوه های غارتگرانه را در وجود مردم افغان ,مقیم ونکورکا نادا ,ادامه داده وبرتعدادعمارات ودوکاکین خویش درشهرکا بل بیفزاید.

نقیب الله  فایق وکیل مردم فاریاب درپارلمان چشمديداش راازسفارت کشوردرآمريکاچنين بيان مينمايد:

… به آرزوي واشتياق ديدن ديپلومات هاي هموطنم ، با تعدادي ازوكلا راهي سفارت در واشنگتن شديم ، واقعاً باديدن جوانان تازه ديپلومات وبزرگان خوشحال شدم ، خانم هانيزبودند ، سفيربه كشوربرگشته بود ، بخاطرآشنايي همديگر ، به معرفي پرداختيم ، ازشنيدن نام ها وچهره هاي تازه وكهنه ، خيلي خوشحال شدم ، برايم جالب بودكه چگونه عده ي ازجوانان وديگران ، دراين سفارت راه يافتند ، شيوه گزينش شان چگونه بوده است ، حس كنجكاوي ام بيشترشد ، ازنفرپهلويم تقاضانمودم تابامن درمحوطه ي تعميرقدم بزند ودرمورد اين دپلومات ها معلومات بدهد .

موصوف گفت ! فرزند خليلي معاون رييس جمهور مستشارسفارت اند وهمزمان محصل بوده وازپول سفارت يك خانه ي كلان هم برايشان گرفتيم ، بچه لوي سارنوال صاحب هم هستند ، اتشه ي تجارتي ما برادرزاده احدي وزيرتجارت بوده و نزديكان فاميلي معاون صاحب اول رياست جمهوري، رحيم وردك  ، جاويد لودين ، وزيرخارجه ، کريم خرم و … نيزدرسفارت هستند. براي هركدام شان ماهانه (٣٠٠٠ ) دالرتنها كرايه خانه ، هزاران دالر معاش ماهوار ومصارف ديگرنيز پرداخته ميشود . وي بالحن شوخي افزود ازاينكه وزارت خارجه افراد شايسته ووطندوست را اينجا فرستاده ، گاه گاهي زورآزمايي و مشت زني هم ميكنند وبا آمدن و وساطت نيروهاي امنيتي آمريكا ، يخن همديگر را رها ميكنند ، همچنان عده ي ازاين ديپلومات هامحصل بوده وكمتر به سفارت ميآيند … بدبختانه فقط چند نفرتكه داراند كرسي هارا اشغال نموده ، اعضاي خانواده ، اطرافيان نزديك ودرمواردي ، هم قريه وهم ولايتي خودراصاحب وظيفه ساختند ، دورترازآن ، نه درغم قوم خود اند ونه هم درغم مردم . اين است شيوه تقسيم قدرت درافغانستان .

مشکل ازافراد بلند رتبه و متنفذ سرچشمه می گیرد.

اگر این افراد، جگرگوشه ها و فرزندان خود را با مدنظر گرفتن تمام معیار های وزارت امورخارجه به سفارت ها معرفی نمایند؛ شاید همچو مشکلاتی درآینده کمتر ظهور کند.  جایگاه بلند حکومتی پدران همچو اشخاص، باعث ایجادغرور کاذب وجنون قدرت طلبی و حس خودپرستي ميگردد.

صلاحیت های وزیر خارجه در انتخاب سفیران ونیز کارمندان وزارت خارجه ازهمان شروع وزارت خارجه که دبل عبدالله بنیاد گذارش بود تا به حال به شکل کج ومنحرف به پیش میرود. درسفارتخانه هاونماينده گي هاي سياسي کشور تمامی افراد به شمول دریورها سرقلفی دارند وهمچنان به زبان ساده چپاولگري ها وحق تلفي به پيمانه وسيعي جريان دارد..  متاسفانه وزارت خارجه به اساس زدوبندهاي گروپي وتنظيمي به عنوان سفیر وديپلومات به خارج اعزام میکند که توانمندي واستعداد وتحصيل حقوقي وديپلوماتيک ندارندويا سند جعلي تحصيلي دارند.

واقعیت این است که از وزیر گرفته تا سفیر ازدرد ومصيبت ملت آگاهي ندارند وهمه این ها نماینده های تنظيمي واشخاص قدرمندودراخرين تحليل ازکشور های مختلفي اند که تابعیت خارج از افغانستان را دارند واينان امده اند تا دارای ملت را باخود ميبرند.

زلمی رسول وزیر امورخارجه درجنوری دوهزاروده منحیث وزیرامور خارجه آرای ولسی جرگه را کسب نمود. او در جون دوهزارودو مشاور امنیت ملي کرزي بود وهمچنان در قسمت هماهنگ سازی فعالیت های امنیت و سیاست خارجی کشور کار می نمود. وي ازدوهزارويک بدین سو همراه با کرزی دراکثرمحافل ومجالس حضوردارد. زلمی رسول قبل ازپست مشاوریش بحیث رییس هوا نوردی ملکی ایفای وظیفه می نمود. زلمی رسول متولد کابل ازلیسه استقلال فارغ و تحصیلات رابه پاریس ادامه داد. به لسان های دری، پشتو، انگیسی، فرانسوی و ایتالویی بلدیت دارد. لسان عربی را نیز می داند. وي شايد يکي ازبي کفايت ترين وزراي خارجه افغانستان باشد .