مرجع الهام نوشته نذیر ظفر لویزیانا 13/16/09

 2ngzlux

چو  سر دچار غزلهای عاشقانه شدم

نفیری حنجره ی مر غ ا شیا نه شدم

تنفس غزل ام در هوای روی تو بود

سرود سینه ئ دلهای پر بهانه شدم

چمن چــو آیینه روی ترا نشان میداد

اسیر دیـــــــدن روی تو با ترانه شدم

انار گــــــونه ز شـــاخ امــــــید افتادم

بروی خاک پراز یاس دانه دانه شدم

حضور مر جع الهام عا شقانه تو یی

غزلـــسرای وفای  تو در زمانه شدم

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.