ملا برادر با کی برادری خواهد کرد؟: احمد سعیدی

  saidi5 سر انجام وعدۀ موعود فرا رسید اضافه تر از  سه سال فریاد وتپش بی امان حکومت افغانستان نتیجه داد وملا برادر ار مان رویائی سیاستمداران ما از قصر ریاست جمهوری وزارت خارجه شروع تا شورای عالی صلح بر آورده شد که امید وارم همگی شب را براحتی صبح کرده باشند وگل آرزوی صلح بدست ملا برادر در سبد امید ایشان انداخته شود.ودیده شود سنخگوئی شورای صلح، وزارت خارجه وریاست جمهوری باز چه ترانه را ترنم خواهند کرد طلوع صبح امید ویا یأ س ونا امیدی با تکرار این کلیمه که ازبرادر آدرسی دقیق ندارند.!!!                      برادر برادری کیست؟  

 

حال معلوم میشود که برادر در کنار  ملا عمر خواهد خوابید ویا اینکه دست برادران کابل را خواهد فشرد؟ومن از رهائی ملا برادر نهایت خوشحال شدم چون همه نا کامیهای ذوات بلند رتبه ومنادیان خواب صلح  زیر بهانه عدم رهائی ملا برادر پنهان بود واینکه اگر او رها شود دیگر کبوتر نه که سفید مرغ صلح به فضای خون آلود افغانستان به پرواز خواهد آمد وسایه شهپر های این مرغ همایونی همه را یکباره نیک بخت خواهد ساخت ومنی بد اندیش ونگون اختر را از دائرۀ انتقاد وإعتراض بیرون خواهد آورد ویکجا با همه با لب پر خنده بر فرش سعادت بار صلح حلقه خواهیم زد واین آرزو دیگر یک خواب نه که تعبیر واقعی خواهد یافت.

دیگر بهانه خنده آور است: اگر باز هم صدای گوش خراس ناقوس صلح طلبان دروغین به بهانه نا پدید شدن ملا برادر ویا عدم تسلیمی آن بحکومت افغانستان گوشهایم را بیازارد این دلالان کم فراست را نخواهم بخشید.دیگر نمیخواهم بشنوم سخنگوئی وزارت خارجه  از تریبوین کابل بگوید با ما هم آهنگی نشده است چون شما هم آهنگی نخواسته بودید تنها بر رهائی تأکید داشتید .اگر ملا برادر به سنگر رفت یا جای دیگری دست شما یکجا با آن بخون ملت رنگین خواهد بود وهیچ دلیل ندارد که در توفان پر خروش خشم ملت غرق نشوید.اینبار خودم خودرا قربانی صداقت وراستی میکنم ور پیشا پیش ملت مظلوم وبه گروگان گرفته شده افغانستان دست به مظاهره وقیام میزنم وپردۀ از چهره همدستان طالبان بر خواهم داشت.                                                                              

رهائی ملا برادر به افغانستان چه سودی دارد؟ ظاهرا فکر میکنم حکومت کابل در استانه خروج نیرو های خارجی از افغانستان  در پی یکدست ساختن نیرو های طالبان است وسعی دارد فر ماندهان شان آهسته آهسته رها ومنسجم شوند ویا اینکه تلاش دارد زمینه اشتی بین طالبان وحکومت پاکستان را مساعد سازد، چون رهائی ملا برادر بدست پاکستانی ها صورت گرفته واگر طالبان راضی شوند از پاکستان راضی میشوند نه از کابل .از کابل زمان راضی میشوند که اسرائی طالبان از محا بس مختلف افغانستان با تعهد فامیل ها واقارب واقوام شان رها شوند آن وقت گام بسوی صلح واشتی بر داشته میشود.در حالیکه صد ها طالب در زندانهای افغانستان محبوس اند تلاش بخاطر رهای طالبان از زندانهای پاکستان چه معنی دارد؟ تنها آشتی اسلام اباد وطالبان.  در نهایت فکر میکنم رهبران ما یا نیت بسیار بد دارند ویا اینکه در صدد خیره ساختن فضای سیاسی امینتی وادامه آشوب ها هستند تا آنجه از زر زقوم خورده اند براحتی هضم کنند.اگر صادق نباشند خداوند به درد شکم گرفتار شان کند.