بد نبود نوشته نذیر ظفر لویزیانا 13/17/09

download***** 

گر وطن در امن و استقرار میبود بد نبود

فاقد جنگجوی و جنگـسالار میبود بد نبود

خشک میبود ریشه های فقرو اقسام فساد

فاقد از تبعیض و از اشرار میبود بد نبود

مادران بی داغ و درد و دور از الام غم

خواهران بی ماتم از ادوار میبود بد نبود

خانه ها گر کهنه میبود مثل دوران قدیم

نه شهید و کشته نی افگار میبود بد نبود

دست حکــــــام وطن میبود کوته از فساد

جمله با عدل و پر از مقدار میبود بد نبود

گرچــه استخراج معدن بود نا ممکن ولی

اجنبی زین قصه بی اخبار میبود بد نبود

رهبری مـــــیبود با قلب صفا و راد مرد

با عمل مــردانه در کردار میبود بد نبود

بسته میبود راه دزدان و رهی قاچاقیان

قاضی و فرمانروان بیدار میبود بد نبود

دین فروشان میشد افشا ؛گر میان مومنان

نعش شان در هر سر بازار میبود بد نبود

مجلس شورای اگر میبود پاک و مردمی

جمله با هم همدل و همکار میبود بد نبود

ملت بیچاره با درد است ؛ یارب کن مدد

گر طبیب ی بر سر بیمار میبود بد نبود