سنگلاخ عشق : نوشته نذیر ظفر 13/27/09 لویزیانا امریکا

 nazirzafar-129x150

به مشـعـــــل رخ جانانه دیدن آسان نیست

گلــی ز روضه خورشید چیدن آسان نیست

سفر به جانب سنگلاخ عشق پر خطر است

میان صـــخره ی خا را دویدن آسان نیست

امین شوی و شوی احــمد و شوی محمود

بســـــوی عرش معلی پریدن آ سان نیست

ندای دوســت  به هر گـوش کی شود زیور

صدای آن مهـــی تابان شنیدن آسان نیست

شـــبان نمیـــشد اگر دوســت کی نبی میشد

ز پیــش رمه به خالق رسیدن آسان نیست