ماه محرم ماه حسین علیه السلام : نوشته : نذیر ظفر – امریکا ورجینیا

 ظفر

از مــــاه نو پـــــــــــیام مـحرم گرفته ام

شال عـــزا بگـــــــــــردن ماتم گرفته ام

با لشـــــــــــکر ملک ز سماواتیان عشق

بر دیده اشک و بر دل خود غم گرفته ام

تصویر قتـــلگاه چـو به ذهنم خطور کرد

رنگ حـــــــنا به دیده ای پر نم گرفته ام

حب حســــــــین را به خدای حسین قسم

از خاتـــــــــــــم رسول مکرم گر فته ام

گر شــــــــیونم بگوش ثریا رسـیده است

آهــــــــی ز کر بلای معــــظم گر فته ام

در مکتبی که کشته شدن جاودانه گیست

درسی به صــــنف عشق منظم گر فته ام