کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان (طرح حکومت موقت بیطرف راه حل معقول)

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان منحیث نهاد مبتکر در راستای استقرار صلح در کشور بازهم وجیبه تاریخی ، اخلاقی و سیاسی خود میداند تا برای رفع بحران کشور طرح مختصری  را به ملت افغانستان وجامعه جهانی پیشنهاد کند.
قبل از پیشنهاد طرح جدیده میخواهیم بطور اجمال دلایلی ، را برای ملت وجامعه جهانی ارائه بداریم که چرا کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان از توانمندی فکری و تراکم نظریات مردم افغانستان  طوری برخورد دار است که برای پیشنهاد کنونی خود، منحیث یک مرجع با اعتبار اخلاق و فکرسیاسی، توجه جدی نیروی های مطرح سیاسیی و نظامی در افغانستان را طلبگار می باشد.
1-      کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با تحلیل دقیق ودرست معضلهء افغانستان شکست نظامی نیرو های ناتو را در افغانستان پیشگویی میکرد که اکنون آنرا مشاهده می کنیم.
2-      کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان که تعدادی زیادی از متخصصین ، روشنفکران و صلح خواهان جامعه افغانی را احتوا میکند، جهت راهیابی و حل  بحران ومعضلهء سیاسی ونظامی افغانستان که مدتها است  جامعه جهانی را بخود مشغول داشته ،  به مردم جهان و مقاومت مسلحانه راه وروش بیرون رفت و یافتن راه صلح را زیر عنوان  «تعویض برخورد نظامی به گفتمان سیاسی»  با حفظ منافع علیای افغانستان و جامعه جهانی تقدیم نموده و اکنون مجددا اظهار می دارد.
3-      کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با داشتن نظر صاحب از تمنیات ملت افغانستان ، منحیث نخستین نهاد در عرصه تاریخی ، زمانی که درهمه کشور های اروپائی تنوع اختناق ، تعقیب امنیتی وفشارغیر قابل تحمل سیاسی و تبلیغاتی علیه افغانها وجود داشت و بطور مسلسل زندان گوانتانامو منحیث سمبل فشار وشکنجه در ذهنیت ها جا افتیده بود ، مخالفین نظامی رژیم کابل را به حیث مقاومت مسلحانه مسمی ساخت و حضور نیروهای ناتو را درکشور زیر عنوان واقعی آن یعنی اشغالگران به ذهنیت جهانی معرفی نمود.
4-      کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان منحیث یک نهاد سیاسی وفکری مستقل ، ازتلاش ها و مبادرات جامعه جهانی دربخش های فرهنگ سیاسی و اجتماعی مانند حقوق بشر(حقوق زن) ، تعلیم و تربیه و آزادی بیان خوشبینی نشان داد و آنرا در ذهنیت ملی تبلغ نموده یک قدم پسندیده تلقی نمود.
5-      کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بازهم منحیث نخستین نهاد افغانی از طریق برنامه های تلویزونی متواتر طی قریب یکسال تئوری صلح خواهی را در ذهنیت افغانی تبلیغ و تنقیح نمود و بلاخره اصل زمامداری را درعصرحاضر ازطریق اصل مشارکت عمومی شهروندان یک دولت به حیث یک ارزش ارجح ، معقول و مقبول پذیرفته  ، آنرا تا حد امکان در ذهنیت عامه افغانی تقویت بخشید.
6-      کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان منافع مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان را زیر عنوان منافع مطبوع جامعه جهانی و منافع علیای وغیر قابل انصراف ملت افغانستان طوری بیان داشت که درسطح ملی و بین المللی مخرج مشترک برای تفاهم ایجاد گردد.
7-      کمیسیون صلح و آزادی منحیث یک نهاد مستقل به جامعه جهانی هوشدار داد که در دولت تحت الحمایه ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا در افغانستان فساد اداری در پهلوی حملات شدید نظامی مناطق جنوب ، جنوب غرب و شرق افغانستان ، ازطرف قوای ناتو یکی ازعوامل عمده تنفرملت نسبت به قوای خارجی محسوب میگردد. همچنان خاطرنشان ساخت که انتخابات دوره های گذشته که زیر نظارت قوای ناتو براه انداخته میشد ، ناکام و افتضاح آمیز می باشند ، طوریکه در سالیان بعدی به ثبوت قطعی رسید.
گرچه فهرست سعی و تلاش کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان جهت استقرارصلح در افغانستان بیشتر ازموادی می باشد که درفوق ذکر ان رفت ، لیکن به همان نکات اکتفا می کنیم و اکنون با توجه به تمنیات ملت افغانستان ، نوسانات سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه وجهان از یکسو وبا توجه جهت جلوگیری ازخسارات  بیشتر جانی ، مالی  وسیاسی جامعه جهانی و افغانها میخواهیم درباب بیرون رفت ازبحران سیاسی و نظامی افغانستان و دول ذیدخل درقضیه افغانستان به سرکردگی ایالات متحده امریکا پیشنهاد ذیل را منحیث طرح بیرون رفت ازبن بست کنونی ارائه بداریم:
پیشگفتار:
طوریکه مشاهده گردید که مساعی بین الافغانی جهت تفاهم چه از جانب مقاومت مسلحانه مانند حزب اسلامی افغانستان و تحریک طالبان ، چه از طرف دولت تحت الحمایه ناتو در کشور وچه ازطرف بعضی دول مانند عربستان سعودی ، ترکیه ، فرانسه و انگلستان به ناکامی مواجه گردیده است و اضافه برآن علایم درگیری نظامی بین گروه های مسلح نیز شدت می یابد و در پهلوی آن دولت تحت الحمایه ناتو در افغانستان غرق در فساد اداری و اخلاقی می باشد و باوجود فشار ذهنیت جهانی کوچکترین تغییر مثبت از جانب دولت تحت الحمایه درین مسیر دیده نمیشود ، پس برای ایجاد یک دولت با ثبات افغانی که متکی به اراده مردم ،متمسک به توافقات بین المللی ، مسبوق به صلح و امنیت در داخل کشور و درمنطقه  بوده و حافظ راستین خصوصیات دینی مردم افغانستان باشد از سازمان ملل متحد تقاضا می کنیم تا برای رفع بحران افغانستان  یک کنفرانس بین المللی را در ماه مارچ سال 2014 میلادی  یعنی در آغاز سال نو هجری شمسی 1393 برگزار نماید که درجریان این کنفرانس دقیقا تصامیم نا مناسب و نادرست کنفرانس پیترسبرگ سال 2001 میلادی  که درشهر بن جمهوری آلمان انعقاد شده بود ، تعدیل یافته از طریق آن کنفرانس حاکمیت ملی و سلطه سیاسی افغانستان به یک حکومت موًقت بیطرف افغانی برای یک دوره مشخص دوساله با وظایف مشخص وشفاف مانند زمینه سازی برای یک انتخابات آزاد ، سری و همگانی (درسراسر کشور) ، حافظ حاکمیت ملی ، حافظ حق خود ارادیت وحافظ تمامیت ارضی افغانستان ، تامین امنیت  ورعایت از قانون اساسی  افغانستان بالغو موادی منوط به ریاست جمهوری  انتقال یابد.
باتوجه به کلیات طرح تذکر یافته درفوق کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان  از سرمنشی سازمان ملل متحد جناب بان کی مون  تقاضای ارادتمندانه دارد تا درچگونگی انعقاد کنفرانس بین المللی برای رفع بحران فعلی افغانستان نکات ذیل را نیز مدنظر داشته باشند.
1-      هدف کنفرانس:
کنفرانس به منظور جلوگیری از تشنجات بعدی میان گروه های افغانی ذیدخل سیاسی در سرنوشت افغانستان برپاگردد،
 زیرا طوریکه ملاحظه میگردد ، آنها بدلایل و علل متعدد زمینه های تفاهم بین الافغانی را بدون اشراف یک سازمان برجسته بین المللی مانند سازمان ملل متحد ایجاد کرده نمی توانند ، بخاطریکه نفوذ منافع دول ذیدخل در قضیه افغانستان  ازیکسو و شدت تراکم احساسات جنگی افغانها از سوی دیگر تا کنون مانع آن گردیدده است.
2-      دلیل برای انعقاد کنفرانس:
ازانجائیکه جامعه جهانی آگاهی دارد که قوای ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا افغانستان را درسال 2014 میلادی ترک می گوید واز آنجائیکه جامعه جهانی آگاهی دارد که دوره قدرت سیاسی حکومت فعلی افغانستان در فصل اول سال 2014 میلادی به پایان میرسد و همچنان از انجائیکه ملت افغانستان وجامعه جهانی میدانند و معترف اند که دوره های انتخاباتی گذشته در افغانستان شامل رویداد هايی مانند جعل کاری و عدم سهم گیری سرتاسری  شهروندان افغانستان در انتخابات ، عدم مشروعیت اساسی انتخابات بدلیل حضور نیروهای خارجی درکشور و شیوع فساد اداری بی مثال در سطوح حساس دولت افغانی وبلاخره دخالت بی پردهء همسایگان در سطح ادارات حساس حکومت افغانستان مانند ارجاع کمک های نقدی به ریاست جمهوری و سایراشخاص کدر رهبری سیاسی کشور بوده و می باشد ، اقناع ملت افغانستان از طریق انتخابات ماه اپریل 2014 میلادی ناممکن و محال می باشد.
3-      چگونگی سهم گیرندگان افغانی کنفرانس:
ازآنجائیکه  دوره قدرت سیاسی حکومت کنونی دولت تحت الحمایه ناتو در افغانستان درآغازسال 2014 میلادی به پایان میرسد، ضرورت سهم گیری حکومت در کنفرانس بین المللی که از جانب سازمان ملل متحد براه انداخته میشود ، منتفی می باشد. درعوض گروه های موًثر ذیدخل در قضیه افغانستان به کنفرانس دعوت گردند که آن گروه  ها در افغانستان بدون ارجحیت نفوذ آنها درفهرست ذیل عبارتند از:
الف- تحریک  طالبان به رهبری ملا محمد عمر مجاهد
ب- حزب اسلامی افغانستان به رهبری حکمتیار
ج- تشکلات سیاسی متعدد وشبیه الهویه که بطور جمعی زیرعنوان اپوزیسن سیاسی زیر چتر دولت تحت الحمایه کنونی برای انتخابات کاندید های متعدد از انها نمایندگی می کند
د-جامعهء  مدنی افغانستان در داخل و خارج کشور که ازطریق فعالیت های خود حد اقل در طول بیشتراز شش سال گذشته مساعی وتلاش اجتماعی وفرهنگی برای استقرار صلح درکشور بخرچ داده اند.
4-      چگونگی سهم گیرندگان خارجی کنفرانس:
الف – البته با توجه به این نکته اساسی که سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار کننده این کنفرانس بین المللی می باشد ، فلهذا سازمان ملل متحد ویا یک مرجع با صلاحیت آن سازمان ریاست این کنفرانس راعهده دارگردیده ضمن اینکه از سهم گیرندگان افغانی درکنفرانس با مشخصاتی که در بند سوم این طرح امده است ، همچنان به نمایندگی از دولیکه تاکنون از آغاز سال 2002 به اینطرف عساکر شان در افغانستان عملیات نظامی داشته ویا تاکنون عساکر شان در افغانستان حضور دارد ، ایالات متحده امریکا ، انگلستان ، المان و فرانسه دعوت گردند .
ب – با نظرداشت آگاهی به اینکه دولت های پاکستان و ایران درجریان سی سال واندی گذشته به نحوی از انحا منافع خود را در افغانستان دنبال کرده اند و همجواری با کشور افغانستان دارند و ارجانبی مراودات فرهنگی و اقتصادی را با افغانستان دنبال می کنند و بلاخره فضای صلح و جنگ درافغانستان درسیاست منطقوی آنها اثر گذار می باشد ، سهم گیری آنها نیز ضروری می باشد.
ج- به نمایندگی ازهمه کشور های اسلامی نمایندگان دولت ترکیه و دولت عربستان سعودی نیز در کنفرانس سهم گیرند ، زیرا از یک جانب آنها ممثل دو نوع نظام سیاسی می باشند که اراده سیاسی شهروندان انکشورهارا که اکثریت مسلمان نشین دارند منعکس می سازد و ازجانب تمثیل کنندهء روحیه ساختار سیاسی، عصری و عنعنوی میباشند. البته نقش سیاسی و اقتصادی آنها درمنظقه نیز دلیل برحضور آنها درکنفرانس می باشد.
د- سایر دولیکه نقش سازنده و یا کوبنده در مسئله استقرار صلح در افغانستان میتوانند داشته باشند شامل دولت های مانند چین ، روسیه ، هندوستان ، ازبکستان ، تاجکستان وترکمنستان  می باشد که نمایندگان آن دولت ها نیز درکنفرانس دعوت گردند.
5-      شکل تدویر کنفرانس بین المللی:
باتوجه به پیچیدگی اوضاع سیاسی افغانستان در سطح بین المللی و منظقوی، بحران افغانستان که ناشی ازجنگ علیه اتحاد جماهیر شوری سابق و جنگ علیه قوای ناتو می باشد و با آگاهی به اینکه افغانستان محل عظف توجه جیوپولیتک قرار داشته ، با نظرداشت معادن بزرگ افغانستان که موجب علاقمندی قراردارد و با مدافه به عملیات های فرسایشی نظامی و استخباراتی دول ذیدخل در قضیه افغانستان، اکنون برای رسیدن به اهدافیکه منتج به یک صلح پایدار در وطن افغانهای صلحدوست ، میهن دوست و آزادی دوست گردد، نکته های زیر را بمنظور شیوهء تدویر مدبرانهء کنفرانس پیشهاد می کنیم:
الف –  بارعایت از طرز مفاهمه ، کثرت موضوعات و حضور نیرو های ذیدخل درقضیه افغانستان دوره برگزاری کنفرانس  به دو قسمت تقسیم گردد. دوره مذاکره و مفاهمه و دوره توافقات ومصوبات.
ب- بعد از افتتاح کنفرانس دور اول  برای تبادل افکار  نظریات جمعی و یا گروهی با نمایندگان دول همسایه ، نمایندگان دول ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا و نمایندگان روسیه ، چین ، عربستان سعودی و ترکیه تخصیص داده شود.
ج- دور دوم کنفرانس که متصل به دورهء اول می باشد ، توافقات روی اعضای حکومت موقت بیطرف صورت گیرد.
و متصل به آن مصوباتی ترتیب گردد که شامل همکاری های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی باشند ووظایف حکومت مؤقت برای تقویت ابعاد سیاسی صلح پایدار در افغانستان و منظقه به تصویب برسد. البته ضمن مصوبهء  ازطریق  شورای امنیت سازمان ملل متحد حق خود ارادیت واستقلال و تمامیت ارضی افغانستان دوباره تاکید و تائید گردد. اعضای حکومت  مؤقت بعد از اختتام دوره ای ماموریت شان برای یک دورهء چهارساله  حق سهم گیری در فعالیت های سیاسی نداشته باشند و درهیچ امور سیاسی کشور مداخله ننمایند.
 بااحترام
دیپلوم انجینر محمد عظیم آبرومند
(سخنگوی کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان)
پانزدهم نوامبر سال 2013 میلادی مطابق
24 عقرب سال 1392 هجری شمسی
شخصیت ها و مراجع سیاسی ، مدنی ورسانه های خبری  افغانی و بین المللی  میتوانند با ما از طریق آدرس  های ذیل تماس گیرند:
1.      Dr.Abdulwahed Ahadzada,  Falterweg 1, 44799 Bochum, Germany
Dipl.Ing. Azim Abromand
Eichendorffweg 34, 40699 Erkrath, Germany