حمله به رسانه ها حمله مقابل دمو کراسی است نوشته : نذیر ظفر

 

images    صبح امروز به وقت ایالت ور جینیای امریکا ؛ هنگامیکه اخبار داخل و خارج کشور را مرور کردم و طبق معمول سایت های افغانی را به خوانش گرفتم ؛ سر خط اخبار پیام افتاب حاکی از حمله ای افراد امنیتی به دفتر این سایت و باعث اذیت و آزار مدیر مسوول این سایت شده بود. طوریکه از مضمون خبر استنباط گردید ؛ جناب قنبری استاد پو هنتون تعلیم و تر بیه از طرف مقامات امنیتی در کابل به دفترش زندانی و مورد باز پرس قرار گر فته است. در قانون رسانه های افغانستان صریحا آمده است: ماده اول:- این قانون با در نظر داشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بمنظور حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است.

ماده دوم:- اهداف این قانون عبارت اند از:

1 –حمایت وتضمین حق آزادی و بیان.

2- حمایت از حقوق ژور نالیستان و تا مین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها.

با ذکر محتو یات دو ماده فوق قانون رسانه های افغانستان اکتفا نموده و ابراز میدارم که عمل افراد امنیتی و حمله شان در دفتر وب سایت پیام افتاب در کابل ؛ خلاف قانون اساسی افغانستان و مخالف قانون رسانه های افغانستان و ضد ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بمنظور حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت های رسانه یی میباشد.

رسانه ها الترو نیکی در داخل و خارج کشور فعالیت های مثمری دارند و امروز توانسته اند در تنویر بیشتر اذهان مردم و احیای فرهنگ رول بارزی را ایفا نمایند.

مقامات امنیتی افغانستان باید رسالت اول شانرا در برابر خدا ؛ مردم و وطن انجام دهند که آن عبارت از تامین امنیت مردم و حفظ حقوق و نوامیس ملی وطن است .

همزمان با نشر خبر حمله به دفتر سایت وزین  پیام آفتاب در کابل؛ اخبار حمله انتحاری در شهر مزار شریف و در غرب کابل بدست نشر رسید که این خود ضعف و نا رسایی مقامات امنیتی را بر ملا میسازد.

رسانه ها بمگذاری و انتحاری را سازماندهی نمیکنند ؛ بهتر است تا نظارت و حمله به رسانه ها و ژور نالیستان , در تامین امنیت کشور کوشید و جلو گیری از ترورو فساد را گرفت .

حمله به رسانه ها یعنی حمله مقابل دمو کراسی است وباید خاطر نشان شد که ژور نالیستان و روشنضمیران با هر اندیشه سیاسی که باشند یا دارند هر گز به عمل ترور دست نمیزنند و انتحاری نمیکنند ؛ آن هایکه برای اعمال تخریبی داخل کشور میشوند پس از دستگیری عفوه میگردند و اصلا چهر ها ی شان نمایان نمیگردد .

مقام وزارت اطلاعات و فر هنگ درین جا وظیفه  دارد تا با تفاهم همراه مقامات امنیتی جلو گیری از وقع چنین حوادث را نمایندو اقدام جدی در رهایی جناب قنبری مدیر مسوول سایت  وزین پیام افتاب کنند و همچنان  رسانه ها با پشتیبانی از حقوق رسانه ها و ژور نالیستان ابراز اعتراض نمایند زیرا امروز اگر به این رسانه حمله صورتگرفت و ما مهر سکوت به لب کوبیدیم متیقن باشیم که فردا نوبت مجازات نا حق ما هم فرا میرسد .