رویا می خواهم: مسعود حداد

  حداد

می خواهم

همچو یک طوفان سرکش

عاصی باشم وفرخاشگر

آب در مجمر بریزم

نابودش کنم اخگر

بی هراس از فلک ساز

فرود آورم آسمان را

برزمین

ویران سازم زمین را

تا بگویندم آفرین

می خواهم

یک زمین ازسربسازم

ماه و خورشیدجدا

هزاران اختر بسازم

در ورای این همه

انسان دیگر بسازم

که باشد

فارغ از فتنه وجنگ

عاری از حیله ونیرنگ

ولی افسوس

که این رویاست

درین رویا

رهگشاطوفان نیست

در مسیر هر طوفان

هیچ زنده جان نیست

مسعود حداد

19 نومبر20013