پایه های کانکریتی وسقف پلاستیکی؟…. احمد سعیدی

احمد سعیدی
امید وارم دوستان ما تمام جست وخیز های جناب رئیس جمهور را در محور این کلیمه شان به بر رسی بگیرند که گفت با امضای قرار داد دست وپای حریف را بسته میکنیم وباید برای این کار پایه های کانکریتی ریخت تا زود متلاشی نشود ومانند فیصله عبدارحمن خان از طرف نسل های آینده مورد رد وانتقاد قرار نگیرد هر چند با امضای پیمان استراتیزیک دیگر سقف قرارداد خیلی سبک وپلاستیکی مینماید ولی قصدا بزرگ نمائی میشود تا جلب توجه کند وتحلیلکران را خسته سازند.

پایه اول:سفری به ایران وطرح  امضای پیمان های دراز مدت با ایران: هدف اساسی رئیس جمهور از سفر ایران جزء ازتکمیل شرائط وپخته کاری پایه های قرار داد امنیتی با امریکاست.چون رئیس جمهور در صحبت خویش با اعضای لویه جرگه مشورتی گفت تنها ایران با امضا قرار داد امنیتی مخالف است بناءٌ رئیس جمهور کوشید قبل از امضا نگرانی های ایران را بر طرف وهم از همسایه خود بخاطر احتمالات نا گفتنی آینده مطمئن باشد. هر چند عدۀ فکر میکنند سفر حامد کرزی به ایران وطرح مسئله پیمانهای استراتیزیک با ایران  بخاطر ضدیت ولجاجت با امریکا صورت گرفته اما حقیقت این است که ایشان به تقاضا ومشوره امریکا به ایران سفر کرده اند تا ایران را مطمئن سازند که از خاک افغانستان هیچ استفاده سوء علیه ایران نمیشود. لذا به ادامه تبصره های قبلی کار از محکم کاری عیب نمیکند. این مشوره را با جانب پاکستانی نیز انجام داده است با تفاوت اینکه درین میدان نواز شریف قدم بسوی افغانستان نهاد وگفتنی در ظاهر وخفا تکرار شد واطمینان هم حاصل شده است.

پایه دوم: یافتن مخاطب مشخص از آدرس طالبان من حیث جهت ویا طرف صلح برای حامد کرزی مهم است چون ایشان ودستگاه های استخباراتی شان تا هنوز نمیدانند صلاحیت دار در امارت طالبان کی هست وچه نوع چهره دارد ورفتن شورای عالی صلح به پاکستان  بخاطر رهائی  رهبران طالبان وشناخته شده جهت جلو گیر یا ز اشتباهات قبلی در همین راستا صورت میگیرد شما بیاد دارید که دستگا های استخباراتی افغانستان در مورد طالبان چه اشتباهات بزرگ مرتکب شدند.

مثلا: چند سال قبل دکاندار ورشکسته از کویته خودرا بنام ملا منصور نماینده با صلاحیت طالبان معرفی کرد با ارتباط تلیفونها جعلی وارد کابل وحتی قصر ریاست جمهوری شد وهر چه گفت ده ها هزار دالر را گرفت ورفت تا هنوز منتظر خبر آن هستند. از آن گذشته یک ترورست با لباس ونام طالب آمد وچندین شب وروز مهمان ارگ وشورای عالی صلح بود  ومورد احترام همه قرار گرفت تا اینکه زمینه نزدیک شدنش با استاد برهان الدین ربانی مساعد شد و خودرا انفجار داد وحالا میز بانان هم نمیدانندکه او کی بود وچه کرد یعنی همه هک وپک شدند.به آن هم  بسنده نکردند شخصی خودرا رهبر کلان طالبان معرفی میکند ومهمان رئیس امنیت آقای اسد الله خالد میشود تا اینکه اورا در بغل می فشارد وفاجعه می آفریند.حتی رئیس امنیت به چهره ونام رهبران طالبان اشنا نیست تنها بنام ذوق زده میشوند وبه آغوش میکشند!

یک داستان مضحک اخیر. شما دوستان در جریان ممکن باشید که  حکومت مهمانداری شخصی بنام  لطف الله  محسود  که خودرا برادر حکیم الله محسود معرفی کرد  بود این شخص خودرا برادر رهبر طالبان پاکستان معرفی کرد و حکومت خواست آنرا در مهمانخانه های لوگر نگهداری کند تا امریکا این تحفه را شکار نکند در حالیکه امریکا  ئیها حرکت هر لحظه این  فرد را زیر نظر داشت  گفته می شود  بعد ازینکه این فرد پول هارا از خزانه ارگ بنام بودجه پروسه صلح با طالبان  گرفت  در مسیر راه حین بازگشت از طرف امریکائیها دستگیر و وسر نوشت او وصلح رویائی حکومت گم شد واین حادثه سر انجام شهادت ارسلاء جمال والی لوگر را نیز  در پی داشت که ماجرایش طولانی است حالا که چندین بار تیر صلح را در تاریکی رها کردند میخواهند دیگر طرف شخص شناخته شده باشد که باز هم معلوم نیست ملا عبدالغنی برادر چه چهرۀ خواهد داشت وچه کسی چهرۀ آنرا بیاد دارد

سفر نواز شریف کمکی به جناب حامد کرزی. همانطوریکه حامد کرزی نیاز دارد تا از تشویش های همسایه غربی بکاهد همسایه شرقی برایش أهمیت بیشتر دارد  به همین دلیل از نواز شریف دعوت بعمل آورد تا به کابل بیاید چون سفر خودش در جریان یکماه در دو کشور همسایه نشانه سراسیمیگی بی حد بود …ونواز شریف این لطف را کرد تا از تردد تکراری وغیر متعارف جلو گیر ی کند.روی آنچه گفته آمد به این حقیقت میرسیم که تلاش های پی در پی حامد کرزی بخاطر این است تا جلو همه تشویش های خودرا بگیرد.از آنجائیکه مدت ریاست جمهوری آقای حامد کرزی در حال ختم شدن است وبیشتر بخود فکر میکند شاید بگوید امضای قرار داد امنیتی کار وزرای دفاع ملی دو کشور است نه کار رئیس جمهور ها آنچه به رؤؤسای جمهور ارتباط داشت امضای پیمان استراتیزیک بود که انجام شد وحالا قرار داد امنیتی که خصلت کاملا امنیتی دارد باید بین ارگانهای ا منیتی امضا شود.این قرار داد را شاید بجای رؤسای جمهور وزرای دفاع دو طرف امضا کنند که یک بهانه برای باقیماندن امریکائیها باشد وبس.

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.