حدیث خلوت نوشته نذیر ظفر 13/29/12

ظفر *****
حدیــــث روی تــو بـر نو بهار میماند

به چشــم خســـــته مـن آبشار  میماند

بدون روی تو ای مهوش همیشه بهار

بدیده گلـــــــشن و گلها به خار میماند

ترانه های خــــوش سبز عاشقانه من

ز بـــعدء مردنء مــــن یاد گار میماند

اگر تو الفــــــت خود را کمی بیافزایی

رقیب پیـــــــــش همه شرمسار میماند

میان خــــــلوت فانوس جان دلم سوزد

سکوت کلـــــــبه ء غم بر مزار میماند

بیا که تا نرسی جان نمــــــــیدهم هر گز

اجل به پشـــــــــــــت درم انتظار میماند

مــــلاو محتسب و زاهـــــــدو فقیر شهر

برای خــــــــوردن حـــــلوا قطار میماند