هوس بهار نوشته نذیر ظفر نارت کلرینا 14/11/01

2ngzlux    ********

ز شـــــتا دلــم رمــــــیده هــــوس بهار دارم

به هوای دیــــــدن گل لــــب نغمه سار دارم

به خـیال لاله دایم لــــب جـــــــام باده بوسم

مشکن خیال شـــوقم که عجـــب خمار دارم

به مزاج و طبع گر مم نشود تگرگ همسان

ز حــــــــرارت محــــــبت دلی پر شرار دارم

عجب است اگر ببیــــــــنم رخ گـل بباغ امید

نه هراس باغبان و نه جـــــــــفا زخار دارم

ز دودیده آب پاشـــــم ســــــر راه آن پر یرو     

ز غباری خـــــــاک راهــــش دل بیقرار دارم