ستاره افغان در کشور برای رشد استعداد های جوانان در بخش موسیقی طی چند سال فعالیت مینماید. اما اینکه از این فرصت مردم به چه شکل استفاده مینماید… و بالاخره میخواهند با پول استعداد بخرند …توجه شمارا به مصاحبه خانم زهره یوسف داوود با شهلا زلاند جلب مینمایم .

http://www.youtube.com/watch?v=lmAMJr9Fuzo&feature=youtu.be