ستاره افغان در کشور برای رشد استعداد های جوانان در بخش موسیقی طی چند سال فعالیت مینماید. اما اینکه از این فرصت مردم به چه شکل استفاده مینماید… و بالاخره میخواهند با پول استعداد بخرند …توجه شمارا به مصاحبه خانم زهره یوسف داوود با شهلا زلاند جلب مینمایم .