از ستیج ستاره افغان تا یونان باستان: دوستان گرانقدر اگر بخاطر داشته باشید در دور هشتم ستاره افغان خانم باران آریا بخاطر هنرنمایی و هنرمند شدن اشتراک داشتند و اکنون از کشور خارج گردیده و در یونان بسر میبرند . به گفتنی هایش توجه بدارید .

http://www.youtube.com/watch?v=FGUqUfosJwM&feature=youtu.be