زنده وجاوید ماند هرکی نیکو نام داشت : نلسون ماندلا – ارسالی ج پلوشه

http://groups.google.com/group/Mandana
http://groups.google.com/group/Mandana
http://groups.google.com/group/Mandana
4.703653909@web171205.mail.ir2.yahoo.com
امید است که این عکس ها به دست اهل ذوق و هنر هم برسد و الهام بخش آنان برای اجرای خلاقیت ها و هنرنمایی های بهتر در مرایای شهرها باشد. آثاری که ما در شهرهای خود داریم کمتر نشانی از آفرینش دارد.

 

پنجاه میله از جنس فولاد، نماد میله‌های زندان نلسون ماندلا است. مردم با دیدن این مجسمه سالهای دربند بودن ماندلا را فراموش نخواهند کرد
قابل توجه در این اثر هنری این‌ است که سیمای ماندلا تنها زمانی قابل دیدن است که در  فاصله معینی از آن ایستاده باشید